Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-09-04
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Biomedicinskt Centrum i Lund invigt


BMC – Biomedicinskt Centrum i Lund har nu invigts av drottning Silvia. Den senaste etappen är ett cellbiologiblock. BMC-projektet är det största någonsin i universitetets medicinska fakultets historia. Det har gått fort: den första idéskissen presenterades i juni 1990. BMC är nu universitetets största samlade forskningsmiljö. Hälften av medicinska fakultetens forskning äger rum här. Omkring 740 personer, fördelade på ett 90-tal forskargrupper, arbetar inom olika aktuella forskningsområden, bl.a. diabetes, bindvävsbiologi, neurovetenskap och stamcellsbiologi. Därtill kommer ca 500 studenter som bedriver prekliniska studier.Ett motiv för den stora BMC-satsningen var behovet av nya och moderna laboratorielokaler för den prekliniska forskningen. Institutionerna i Lund var spridda och redan på 70-talet hade det höjts röster inom fakulteten för att samla den prekliniska verksamheten. Med BMC har det också blivit möjligt att organisera forskningen i nya former och att stärka samarbetet med den kliniskt experimentella forskningen på sjukhuset.

Den första etappen var ett stort neurovetenskapligt laboratorium som möjliggjordes tack vare ett stort anslag från Wallenbergsstiftelsen. Wallenberg Neurocentrum som invigdes 1996, också av drottning Silvia, inrymmer bl.a. den uppmärksammade neurobiologiska forskningen i Lund där man utvecklar metoder att behandla Parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar med celltransplantationer.

När regeringen i sin proposition februari 1993 lovade pengar till alla etapper
var hela BMC-projektet i hamn och en intensiv planerings- och byggperiod följde.
BMC omfattar totalt ca 41 000 kvm. Tre fjärdedelar är nybyggnation och resten är ombyggda och helt moderniserade lokaler från 1950- och 1960-talen. Den totala byggkostnaden, inklusive inredning och utrustning, har varit ca 1100 miljoner kronor.

I BMC prövar fakulteten att organisera forskningen i nya former. Institutions-gränserna har luckrats upp och forskargruppen är den viktiga enheten. I cellbiologi-blocket råder mosaikmodellen. Grupper som arbetar med närliggande forskningsområden är lokaliserade nära varandra.

En bärande idé är att BMC ska underlätta kontakter och skapa dialog mellan grundforskning och klinik. Flera av sjukhusets forskargrupper har lokaler på BMC. Kontakterna underlättas genom förbindelsegångar ovan och under jord mellan BMC och sjukhuset.

Inom flera forskningsområden tillförs kompetens och idéer från såväl grundforskarens laboratorium som klinikerns patientkontakter. Inom bindvägsbiologin utvecklar man t. ex. metoder att tidigt och på molekylär nivå spåra sjukliga förändringar i leder och genom samarbete med reumatologerna kan metoden testas på patienter med ledsjukdomar. Inom den experimentella leukemiforskningen försöker man hitta möjligheter att stimulera leukemiceller att mogna ut och dö istället för att fortsätta växa. Inom neuroforskningen försöker man t.ex. utveckla metoder att bromsa förstörelsen av nervceller vid stroke och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet.

Intresset ”utifrån” är stort och det internationella inslaget påfallande. Engelska är vardagspråket överallt på BMC.

- Nu planerar vi den sista etappen. Det är hus D som ska uppföras i anslutning till cellbiologiblocket. Här ska bl.a. innovationsföretag, kopplade till forskningen vid BMC, kunna få lokaler, säger professor Per Belfrage som är ordförande i BMC-styrelsen. Han har varit medicinska fakultetens dekanus under hela planeringsperioden och det var han som skrev den första idéskissen till BMC.

I samband med invigningen arrangerades två internationella symposier - ett om stamcellsforskning och ett om den biomedicinska forskningens villkor på 2000-talet.

I samband med invigningen öppnades också en ny hemsida med samlad information om BMC och den forskning som bedrivs där. Adress www.medfak.lu.se/bmc


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-09-04