Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-10-24
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

LTH ny huvudman för UB Norr fr.o.m. 2003-01-01

Universitetets rektor fattade idag beslut om att uppdra åt LTH att ansvara för utveckling och drift av ett Learning Resource Centre i nuvarande UB Norrs lokaler. Centrat ska vara öppet för alla studenter vid Lunds universitet. Beslutet följer de beslut universitetsstyrelsen tidigare fattat om en ny biblioteksorganisation vid Lunds universitet.

UB Norr upphör därmed som enhet från den 1 januari 2003. Universitetsbibliotekarien har tillsatt en styrgrupp för omstrukturering av UB Norr, vilken ska leda det förestående förändringsarbetet. Även en arbetsgrupp har blivit tillsatt.

Stor kraft kommer nu att läggas ner för att skapa bibliotek och informationstjänster av högsta kvalitet för berörda studenter, lärare och forskare. Strukturförändringarna påverkar inte bara UB och LTH, utan inbegriper även bibliotek och informationsservice inom naturvetenskap och medicin. Styrgruppen kommer att bereda frågor som rör personal, samlingar, lokaler och ekonomi.

I styrgruppen ingår:
Universitetsbibliotekarie Lars Bj¿rnshauge
UB-chef Christina Friström
Professor Bent Schröder, LTH
Professor Peter Nilsson-Ehle, Medicin
Universitetslektor Karl Gustav Andersson, Matematik-naturvetenskap
Sofia Arvidsson, Teknologkåren
Björn Bark, Medicinska föreningen
Lina Möllerström, Lunds naturvetarkår
1:e bibliotekarie Tore Torngren, Biblioteksdirektionen

I arbetsgruppen ingår:
Nils Löfgren, UB
Kristina Lindgren, LTH
Yvonne Hultman Özek, Medicin
Ann-Christin Persson, Matematik-naturvetenskap
Tore Torngren, Biblioteksdirektionen

2001-10-23

Lars Bj¿rnshauge
Universitetsbibliotekarie

Kontaktpersoner:
Lars Bj¿rnshauge,tel 046-222 9203, 070-217 70 28, e-post Lars.Bjornshauge@lub.lu.se
Tore Torngren, 046-222 9373, e-post Tore.Torngren@lub.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-10-24