Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-10-25
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Rökarna subventioneras
visar ny studie i Lund

Varje rökare kostar skattebetalarna 830.000 kronor mer än vad en icke-rökare gör. Det är särskilt kvinnliga rökare som åsamkar höga sjukvårdskostnader – 600.000 kronor mer än för deras icke rökande medsystrar. Skattebetalarnas subvention av rökare framgår av en ny studie av fil lic Louise Roberts och professor Björn Lindgren vid Lunds universitets centrum för hälsoekonomi (LUCHE). Studien redovisar ett omfattande material som avser sjukvård, sjukfrånvaro, pensionsförmåner och äldreomsorg.


Många rökare, men inte alla, får allt sämre hälsa ju längre de lever. Detta leder till utgifter i de sociala trygghetssystemen. Den offentliga sektorns nettokostnader för en rökare under hans eller hennes livstid - utgifter minus avgifter och skatter - är i genomsnitt 830.000 kronor högre än för den som aldrig rökt. Det gäller både för kvinnor och män. Skillnaderna gäller också om man tar hänsyn till de skatter och avgifter som både rökare och icke-rökare betalar. Även om tobaksskatten är hög så täcker den inte de kostnader som rökarens sämre hälsa för med sig. Men vad som kostar är olika.
Skillnader mellan män och kvinnor
Sjukvårdskostnaderna är drygt 600.000 kronor högre för en rökande kvinna och drygt 300.000 kronor för en rökande man. Sjukfrånvaron kostar 270.000 kronor mer för en rökande man och 115.000 kronor för en rökande kvinna. Förtidspensioneringarna är ungefär lika mycket dyrare - 400.000 kronor. Alla jämförelserna avser skillnader i kostnader för rökare och aldrig-rökare under deras livstid.


Fyra års kortare livstid
- En rökare lever i genomsnitt ungefär fyra år mindre än en person som aldrig rökt, säger Louise Roberts, en av författarna till rapporten. Det har vi tagit hänsyn till i våra beräkningar. Det gör också att utgifterna för äldreomsorgen och den vanliga pensionen blir mindre för den som röker.

Unik studie
Studien har finansierats av Folkhälsoinstitutet. Det är den första svenska studien av tobaksrökningens effekter på den offentliga sektorns ekonomi. Också internationellt är studien unik.
- Vi har mycket bättre data i Sverige än i andra länder. Därför har vi kunnat göra en mer omfattande och mer tillförlitlig studie än vad som är möjligt på andra håll. De undersökningar som görs av Statistiska Centralbyrån om våra levnadsförhållanden i Sverige är en guldgruva för den hälsoekonomiska forskningen, säger Björn Lindgren.

Dyrare försäkring för rökare?
Tobaksskatten räcker inte till för att täcka de merutgifter som orsakas av tobaksrökningen. Björn Lindgren påpekar att smuggling och olaglig försäljning av cigaretter redan är ett problem. En höjning av tobaksskatten är därför inte en framkomlig väg för att minska tobaksrökningen och för att bidra till finansieringen av kostnaderna för tobaksrökningens medicinska skadeverkningar.
- Det krävs kanske också att vi börjar diskutera en annorlunda finansiering. Varför inte ett system med riskdifferentierade premier? I ett sådant system skulle rökarna få betala mera till socialförsäkringen än icke-rökarna. Det skulle både leda till att antalet rökare blev färre och att kostnaderna för rökningen betalades av dem som orsakar dem, säger Björn Lindgren.


Mer information om studien lämnas gärna av:
Louise Roberts tel 046-188 0658 och Björn Lindgren, tel 046-222 0658

Mer information om LUCHE, Lunds universitets centrum för hälsoekonomi, finns på hemsidan www.luche.lu.se.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-10-25