Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-11-14
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Kommunalt ledarskap
– nya krav och ändrade ideal

Kommunpolitiker, kommundirektörer och förvaltningschefer är inflytelserika personer i kommunen. Hur uppfattar de sitt ledarskap?
Det ska forskare i Lund undersöka genom en seminarieserie för kommunala ledare. Där får dessa bl.a. får möta kollegor från andra europeiska länder för att reflektera över kommunalt ledarskap

Istället för att göra en traditionell enkätstudie med utskickade frågor till kommunala ledare om hur de ser på sitt ledarskap ska forskare från Lunds universitet ordna samtalsgrupper för ledareliten i kommuner och på regional nivå i Skåne under tre år. Några av seminarierna blir internationella med inbjudna europeiska kollegor.
Projektet har lagts upp tillsammans med en grupp kommunala chefer. Forskare från Företagsekonomiska och Statsvetenskapliga institutionen kommer att aktivt medverka i seminarierna och bl.a. orientera om aktuell ledarskapsforskning. Man kommer framför allt att fokusera samtalen på förändringar och brytpunkter där det kommunala ledarskapet ställs på sin spets. Exempel på sådana är utvecklingen mot minskad hierarki och de nya krav det ställer på ledarskapet samt i vilken mån influenser från ÓmarknadenÓ lett till ändrade ledarskapsideal i kommunerna.
- Frågan om manligt kontra kvinnligt ledarskap är också intressant för oss, säger Ulf Ramberg, som är en av tre projektledare. En förändring mot fler kvinnliga chefer har skett bl.a. inom skolans område. Har det på något sätt förändrat hur ledarskap utövas?
Projektet ingår i forskningsprogrammet ÓLedarskap i kommunerÓ som omfattar tio projekt runtom i Sverige. Programmet har en budget på drygt
8 miljoner kronor och drivs av Svenska Kommunförbundet i samarbete med Vinnova (verket för innovationsutveckling). Syftet är att stödja forskning om ledarskapsfrågor i kommunerna för att göra kommunal verksamhet effektivare i vid mening. KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) vid Lunds universitet ansvarar för projektets administration och kontaktvägar.

För mer information om projektet kontakta:
Ulf Ramberg, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Tel: 046-222 4960 E-post: Ulf.Ramberg@fek,lu.se

Tomas Bergström. Statsvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet
Tel: 046-222 9687 E-post: Tomas.Bergstrom@svet.lu.se

Håkan Magnusson. Statsvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet
Tel: 046-222 9464 E-post: Hakan.Magnusson@svet.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-11-14