Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-12-20
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

F d länsråd och australisk professor
naturvetarnas nya hedersdoktorer

Till hedersdoktorer år 2002 vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet har f d länsrådet Lennart Linder-Aronson och den australiske professorn Barry William Ninham utsetts. Den förstnämnde har gjort synnerligen betydelsefulla insatser för fakulteten och för Lunds universitet och dess studenter. Den senare prisas för sina vetenskapliga insatser och för sin roll som inspiratör och ambassadör för forskningen.

Lennart Linder-Aronsons viktigaste insats för fakulteten består i att han verkat som ordförande i MAXlaboratoriets styrelse sedan 1988. Under hans långa tid som ordförande har laboratoriet växt från en liten organisation av forskningsgruppskaraktär till ett stort nationellt laboratorium med internationell ställning. Linder-Aronson har lett och genomfört denna omorganisation på ett enastående skickligt sätt.
Han har också spelat en viktig roll vid tillkomsten och uppbyggnaden av forskningsbyn Ideon. Medan landshövdingen Nils Hörjel svarade för de externa kontakterna var det Linder-Aronson som skötte sambandet med Lunds universitet. Efter Nils Hörjels pensionering var han länge den som höll samman Ideon som koncept enligt de tidigare riktlinjerna.
Linder-Aronson är ordförande i Sydsvenska Geografiska Sällskapet sedan 1981 och ledamot av Fysiografiska Sällskapet. Han har varit ordförande i AB Kullabergs Natur och spelade en huvudroll vid omvandligen av Västra Kullaberg till naturpark. Inom Erik Philip-Sörensens stiftelse för genetik och humaniora har han i över femton år aktivt arbetat för den naturvetenskapliga biologins främjande men också lagt humanistiska perspektiv på densamma. Till invigningen av den tillbyggda Genetiska Institutionen i Lund utverkade han också ett betydande anslag för utrustning.
Som exempel på Linder-Aronsons engagemang för studenterna nämns i motiveringen hans insatser när han bar huvudansvaret för den finansiella rekonstruktionen och renoveringen av Akademiska Föreningens byggnad.

Professor Barrry Ninham är verksam vid Institutionen för tillämpad matematik vid Australian National University i Canberra, Australien. Han har etablerat sig som framstående forskare inom flera discipliner. Mest uppmärksammade är hans bidrag till teorin för krafter mellan kolloidala partiklar , där han utvecklat den s k Lifschitzteorin för van der Waals-växelverkan och påvisat flera fall där den otillräcklig. Han har också gjort banbrytande insatser i analysen av självassociation av ytaktiva ämnen och tidigt analyserat elektrostatisk växelverkan i kolloidala system.
Hans betydelse som inspiratör illustreras av det faktum att 28 av hans tidigare elever nu är verksamma som akademiska forskare på professorsnivå i många olika discipliner (matematik, fysik, kemi, kemiteknik, livsmedelsteknik, biologi).
Under de senaste 20 åren har det ett aktivt samarbete pågått mellan Avdelningen för fysikalisk kemi 1 i Lund och Institutionen för tillämpad matematik i Canberra. Ninham har gästforskat i Lund vid ett flertal tillfällen. Många doktorander och yngre forskare vid Fysikalisk kemi har haft tillfälle att besöka institutionen i Canberra för aktivt forskningssamarbete, och yngre forskare från Canberra har kommit till Lund.

Lennart Linder-Aronson och Barry Ninham promoveras till hedersdoktorer vid doktorspromotionen fredagen den 31 maj 2002.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-12-20