Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-12-20
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Nya anslag till Campus Helsingborg

Uppdrag Campus Helsingborg har fått ett anslag på 2 250 000 kr från Sparbanksstiftelsen Skåne för att starta upp inkubatorverksamhet i Helsingborg. Syftet med verksamheten är affärsutveckling i anslutning till utbildning och forskning vid Campus. Vidare får Service Management-utbildningen anslag på tre miljoner kr med vilken man ska skapa en ny inriktning, kallad Retail Management.

Det formella överlämnandet av anslagen ägde rum vid en ceremoni på Campus Helsingborg på torsdagen. Uppdrag Campus Helsingborg har som uppgift att stärka banden mellan universitetet och det omgivande samhället för ömsesidig nytta. Man tillhandahåller uppdragsutbildning, forskningssamordning och affärsutveckling. Inkubatorverksamheten - döpt till Trampolinen - är ett första steg mot en Science Park i Helsingborg. Målsättningen för Trampolinen är att stimulera innovativ verksamhet, bidra till att nya kunskapsföretag uppstår och att hjälpa studenter, forskare och andra blivande entreprenörer under den första kritiska tiden. I dag finansieras verksamheten med stöd av Helsingborgs stad, Helsingborgs Nyföretagarcentrum, Aberdeen Celexa Fastighetskapital AB och Lunds universitet.

- Ett av de områden som vi enligt vårt förordnande ska stödja är näringslivet i Skåne,. Men det åtagandet begränsas av att vi inte får rubba konkurrensförhållanden och inte fungera som riskkapitalbolag. Det gäller att hitta områden där man bygger upp en infrastruktur, säger bankdirektör Bertil Åkesson från Sparbanksstiftelsen Skåne om satsningen på inkubatorverksamheten och fortsätter:

- Vi tycker att satsningen på Campus Helsingborg är intressant därför att den bildar grogrund för nya företag. På senare år har 40-50% av våra anslag givits till forskning. Det här är ett intressant gränsområde, den s k Tredje Uppgiften vid sidan om forskning och utbildning.

Vidare får Campus Helsingborgs populära Service Management-utbildning 750 000 kr från Sparbanksstiftelsen Skåne jämte 750 000 kr från Handelns Utvecklingsråd och 1,5 miljoner från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) - inalles alltså tre miljoner kronor. Därmed kan man utveckla en tredje inriktning på programmet med specialisering mot detaljhandeln, Retail Management. Denna utbildning startar höstterminen 2002.

- Det är otroligt värdefulla tillskott. Den uppskattning och det intresse som omvärlden på detta sätt ger uttryck för visar oss hur betydelsefull den utbildning vi kan erbjuda är. Vi ska förvalta pengarna på bästa sätt, lovar Lunds universitets rektor Boel Flodgren, tillika styrelseordförande vid Campus Helsingborg.

Torsdagen var sista arbetsdag för Campus Helsingborgs projektledare SvenOve Johansson. Hans erfarenhet av att etablera högskolorna i Karlstad och Halmstad har bidragit till Campus Helsingborgs uppstarta. I samband med överlämnandet av anslagen avtackades denne för sina insatser under de gångna åren.

- SvenOve Johansson har gjort mycket stora insatser och det är en kännbar förlust att han nu valt att lämna oss. Det har varit mycket värdefullt med det stöd som vi tack vare hans arbete har fått från olika läger, såväl från kommuner som från näringsliv, konstaterar Boel Flodgren.


www.campus.hbg.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-12-20