Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-01-09
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Två nya hedersdoktorer i juridik i Lund

En svensk fastighetsrättsjurist, f.d. hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm, och en brittisk expert på finansieringsrätt, professor Philip Wood, har utsetts till hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet, år 2002.


Mauritz Bäärnielm, född 1921, anses som en av efterkrigtidens mest framstående svenska fastighetsrättsjurister. Han var sekreterare i lagutskottet när den nya Jordabalken kom till 1971 och har ända sedan dess varit medutgivare av den årligen uppdaterade kommentaren av arrendelagstiftningen. Han har också engagerat sig i fastighetsrättens historia och medverkat med uppsatser i juridiska tidskrifter och vetenskapliga symposier. Bäärnhielm är vidare en av landets främsta specialister inom samisk fastighetsrätt. Hans kunskaper inom bl.a. äganderättens och nyttjanderättens historia har tillvaratagit såväl i rättsliga konflikter som i historisk och rättshistorisk forskning. Han har varit lärare i rättshistoria vid de juridiska fakulteterna i landet och i Lund har han deltagit aktivt på symposier och doktorandseminarier.

Philip Wood, född 1942, har i flera år varit Visiting Professor vid Queen Mary Westfield College vid London University. Där har han forskat inom internationell finansieringsrätt och deltagit i olika kurser inom detta ämne. Han har även producerat många skrifter i finansieringsrätt. Wood är Ósenior partnerÓ i den londonbaserade advokatfirman AllenOvery där han också haft det övergripande ansvaret för firmans finansieringsrättsligt inriktade internutbildning. Framöver kommer han att trappa ner på advokatverksamheten och istället satsa på forskning och undervisning i finansieringsrätt. Han har engagerats även av universiteten i Oxford och Cambridge. Juridiska fakulteten i Lund har sedan flera år haft kontakt med Queen Mary Westfield College och Philip Wood. Han har medverkat i kurser i bankrätt och haft forskningsseminarier i finansieringsrätt vid fakulteten.

Doktorspromotionen 2002 vid Lunds universitet äger rum fredagen den 31 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-01-09