Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-01-14
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se


Byggstart för Geocentrum


Våren år 2003 har Lunds universitet fått ett Geocentrum som omfattar tre byggnader och bildar en sammanhållen miljö, faktiskt en liten ”stadsdel” där Helgonavägen möter Sölvegatan. Akademiska Hus i Lund AB är byggherre för projektet som beräknas kosta 170 miljoner kronor och omfattar ombyggnad av ”Gamla Ekologihuset” och ”Farmakologen” samt en större nybyggnad inom kvarteren Sölve och Saxo. I dag togs de första, högtidliga spadtagen av rektor Boel Flodgren, Lunds universitet, koncernchef Christina Rogestam, Akademiska Hus, och regionchefen Pierre Olofsson från Skanska.


Geocentrum har ritats av SAMARK Arkitektur och Design AB. Skanska är byggentreprenör. Geocentrums totala lokalarea blir 10 700 kvadratmeter.

Vid projektering och ombyggnad av de befintliga husen har man eftersträvat varsamhet. Dessa är båda tidstypiska med stora arkitektoniska kvalitéer men har mycket olika utformning. Gamla Ekologihuset byggdes som Kemicentrum 1935-37 i funkisstil, medan Farmakologen uppfördes 1922-24 i nationalromantisk stil. Nybyggnaden längs med Sölvegatan fångar upp den rödbruna fasadtegelfärgen från Farmakologen men byggs i en mycket modern stil.

Det nya huset blir fyra våningar högt och kommer att byggas samman med Gamla Ekologihuset. Dess entré ut mot Helgonavägen kommer att vara vänd mot Farmakologens gavel. I denna kommer en ny entré att öppnas. Platsen mellan de båda huset kommer att stensättas och upphöjas. Det kommer dock fortfarande att bli genomfart för trafiken på Helgonavägen. För att ändå binda samman husen kommer ett konstverk att löpa mellan de båda byggnaderna. Det heter ”Uppbruten relief” och görs av konstnären Irené Westman.

Om några år kommer ca 160 - 170 personer att ha sin arbetsplats på Geocentrum. Där kommer både forskning och undervisning att bedrivas - i det senare fallet med en volym motsvarande ca 500 årsstudieplatser. Tre institutioner flyttar in: Geologiska institutionen, Naturgeografiska institutionen samt Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Till naturgeograferna hör numera också en grupp växtekologer.

Samlokaliseringen ska förhoppningsvis leda till ett ännu livligare samarbete och idéutbyte. Det spelar ingen roll att kulturgeograferna inte som de övriga hyresgästerna är naturvetare utan samhällsvetare. Natur- och kulturgeografer samarbetar sedan länge vad utbildningen anbelangar. Inom forskningen finns det exempel på hur alla tre institutionerna har samverkat, t ex i det stora Ystadsprojektet på 80-talet när man dokumenterade en kulturbygds utveckling genom 10 000 år.

Geologiska institutionen är den största av de tre. Den kommer att förläggas till Gamla Ekologihuset. Där kommer också alla Geocentrums laboratorier att inrymmas. Genom att på detta sätt samla laboratorierna slipper man många av dagens dubbla funktioner. I det nya huset nyttjas de två översta våningarna av naturgeograferna. I övrigt innehåller byggnaden lärosalar, geobiblioteket och ett café. Kulturgeograferna kommer att verka i Farmakologen. Dit flyttar också den tvärvetenskapliga organisationen MICLU, Miljövetenskapligt Centrum, och den internationella Mastersutbildningen LUMES som MICLU svarar för.

Inom Geocentrum ryms också Centrum för GeoBiosfärsdynamikstudier, ett prioriterat område för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. I denna centrumbildning samarbetar geologer, naturgeografer och växtekologer. Syftet är att med gränsöverskridande forskning lära sig förstå processsambanden mellan berg, jord, vatten, luft och vegetation, både i nutid och bakåt i olika geologiska tidsperspektiv. Förhoppningsvis kan man därigenom också förstå människans påverkan av t ex landskap, ekosystem och klimat och vad som är följden av denna påverkan.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-01-14