Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-01-17
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Japansk ekonom
ny hedersdoktor i Lund

Den japanske ekonomen, professor Hitoshi Hashimoto, har utsetts till hedersdoktor år 2002 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Motiveringen är Hashimotos ingående studier av Knut Wicksell och allmänna kunskapsspridning om den store svenske ekonomen.


Hitoshi Hashimoto är född 1935 och sedan 1976 verksam som professor i ekonomi vid Kyoto Sangyo universitetet. Han har studerat flera av nationalekonomins klassiker och mest av alla Knut Wicksell som var professor i Lund åren 1901-1916. Hashimoto har tillbringat avsevärd tid i Lund för sina Wicksell-studier, han har rest i Wicksells spår i Sverige och han har till och med lärt sig svenska och översatt skrifter av Wicksell till japanska.
Genom detta arbete har han givit ett väsentligt bidrag till förståelsen av Wicksells arbeten och betydelse inom nationalekonomin och har också förtjänstfullt medverkat till att sprida kunskap om Knut Wicksell, dennes sambo Anna Bugge samt Lunds universitet.
Doktorspromotionen i Lund äger rum fredagen den 31 maj.
______________________________________________________________

För information om promotionen hänvisas till övermarskalk Karin Dahlgren, tel 222 7006 el 222 0978


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-01-17