Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-01-24
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Ny strategiplan slår vakt om
forskningsfrihet – och humor

- Ett redskap för förändring och frigörelse, som ska märkas i budgetbeslut, forsknings- och utbildningssatsningar.
Så beskriver rektor Boel Flodgren Lunds universitets nya strategiska plan. Kvaliteten ska prövas hårdare framöver. Inget ämne kan vila tryggt på gamla lagrar – utbildning och forskning som inte håller måttet ska förbättras eller avvecklas. Istället ska universitetet satsa på nya områden där flera olika vetenskaper möts. Högt på listan står också att dra till sig nya studenter och lärare, utbilda universitetets ledare och öka den inre demokratin. Och att ha roligt! Humor är ett nyckelord i planen.

Den nya strategiska planen antogs av universitetsstyrelsen strax före jul och ska gälla till 2006. Förarbetet har pågått ett par år. En särskild strategisk grupp utsedd av rektor och ledd av etikprofessor Göran Bexell, förde diskussionen med anställda och studenter under förra året och deltog i utformningen. Ett förslag har remissbehandlats på bred front inom universitetet.
Nu har den färdiga planen tryckts och skickas i dagarna ut till alla anställda. Den är också betydligt kortare än den förra planen 1995 och har tydliga prioriteringar.

Forskningsintensivt
Först och främst slår planen fast att Lunds universitet ska stärka sin ställning som ett internationellt ledande och forskningsintensivt universitet. Grundutbildningen ska vara i nära kontakt med forskningen och samhället och hålla högsta pedagogiska kvalitet. Lunds universitet undviker att välja mellan spets och bredd - universitetet ska ha både och, men bättre utnyttja sin bredd.
Ord som återkommer är nyskapande, internationellt, möten, mångfald och anseende.
Studentens och samhällets behov ska motsvaras av utbildningsutbudet, står det i planen. Det ska bli fler ämnesöverskridande kurser liksom mer forskningssamarbete med många olika vetenskapliga infallsvinklar. Detta kräver att fler ser värdet av Lunds universitet som helhet och utnyttjar möjligheterna att samverka med andra ämnen.
Nya mötesplatser ska skapas och samarbetet med externa finansiärer stärkas, samtidigt som ett policyprogram för samarbetet ska garantera universitetets grundläggande värden. Universitetet ska delta i samhällets kulturella och ekonomiska utveckling, och vara aktivt i samhällsdebatten - inte bara som en spegel utan som en påverkande och granskande aktör.

Tio områden främst
Tio områden prioriteras för att planen ska få större praktiskt genomslag. Prioriterat är bl a ökad rekrytering av studenter, också från grupper som traditionellt inte söker till högre studier. Nya lärare måste också rekryteras - det är 40-talisternas pensionsavgångar som sätter press på universitetet.
Arbetet med forskningsprioriteringar ska fortsätta. Det talas om kreativa centra för kraftsamling av ledande forskning.
Universitetets ledare ska utbildas i konflikthantering och i hur man tar hand om sin personal. Forskarutbildningen ska utvecklas, handledare få bättre utbildning och doktorander pedagogisk träning.
Universitetets samverkan med samhället ska förbättras bl a genom att man tar fram en s k kommunikationsplattform.
Pedagogisk förnyelse hamnar också högt - Lunds universitet ska ha mer praktiska kursinslag som anknyter till arbetslivet, och undervisning där studenterna spelar en aktivare roll. Man ska arbeta mer på att få fram utbildning anpassad till studentgrupper som är underrepresenterade. Ett mål är att ge studenterna ett verkligt inflytande på alla nivåer.
Hela universitetets organisation ska också ses över. Beslutsvägarna måste vara korta för att underlätta förändring och samverkan. Man vill också förbättra kvalitetsarbetet och betonar vikten av uppföljning och återkoppling.

Behövs en plan?
Men behövs verkligen en plan? Flera instanser inom universitetet var kritiska under remissrundan, men de flesta tyckte ändå att en plan behövdes - en som beskriver och slår vakt om universitetets särställning och särart, inte minst forskningens frihet och vikten av
s k nyfikenhetsforskning. Detta som en markering mot kortsiktigt nyttotänkande och beställningsarbete inom forskningen.
Universitetets särställning markeras också tydligt i planen: ”Universitetet slår vakt om individens frihet att pröva argument, frihet att tänka och yttra sig samt frihet att välja forskningsuppgifter och att publicera sig”. Men man värnar också om andra värden, bl a sådana som speglar den speciella lundaandan: ”humor, skepticism och humanism är nyckelord”.
- Viktigast i den nya planen är själva ansatsen, strävan efter förnyelse och att den är resultat av ett brett arbete inom hela universitetet. Jag hoppas att den ska frigöra skaparkraft och intern debatt, kommenterar rektor Boel Flodgren.
Planen ska vara ett redskap för förnyelse och frigörelse, för både anställda och studenter, menar Boel Flodgren:
- Man kan se planen som universitetets löfte gentemot studenterna, som att ”det här har du som student rätt att förvänta dig av Lunds universitet”.
Men den strategiska planen gör inte Lunds universitet till den bästa av världar, vilket Boel Flodgren medger i en annons i det nya numret av studenttidningen Lundagård där planen presenteras.
- Om det vore så enkelt! Men planen är definitivt en hjälp på vägen… Planen lägger ribban och den ökar också sammanhållningen och förståelsen för värdet i att arbeta och studera vid just Lunds universitet. Den hjälper oss att hålla kursen mot gemensamma, väsentliga mål.
…………………………………………………………………………………………….
Planen utges också i en engelsk version. Båda dokumenten finns tillgängliga på universitetets webbplats under adress:

www.lu.se/info/strategiskplan/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-01-24