Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-01-25
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Utbildningsminister Thomas Östros deltar i konferens
om studentrekrytering vid Lunds universitet

Hur ska Lunds universitet rekrytera fler studenter från studie-ovana miljöer och studenter med invandrarbakgrund? Och vad kan universitetet göra för att underlätta för fler att fullfölja sina studier?
Detta är frågor som kommer att diskuteras på konferensen ”Var finns de nya studenterna? – en konferens om breddad rekrytering och mottagande” som äger rum fredagen den 1 februari 2002 kl 8.30–15.00 i Stadshallen, Lund.

Bakom konferensen står rektorsämbetet och rekryteringsdelegationen vid Lunds universitet. Konferensen vänder sig till lärare, studierektorer, prefekter, studievägledare och andra som arbetar med studentrekrytering och mottagande vid Lunds universitet samt representanter för studentkårer och nationer.

Regeringens proposition Den öppna högskolan från i höstas anger riktlinjer för hur landets lärosäten ska arbeta med breddad rekrytering av studenter. En central rekryteringsdelegation har utsetts av regeringen och kommer de närmaste tre åren att efter ansökan fördela medel till lärosätenas förstärkta insatser. Utbildningsminister Thomas Östros medverkar i LU-konferensen den 1 februari och ger bakgrund och kommentarer till regeringens intentioner.

Lunds universitet har även en egen rekryteringsdelegation med Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Bengt Söderström som ordförande. Delegationens arbete ska fokuseras på tre huvudområden:
• Breddad rekrytering av studenter från studie-ovana miljöer och studenter med invandrarbakgrund.
• Studentmottagande och särskilt stöd till nybörjare.
• Information och marknadsföring av universitetet, dess områden och utbildningar.

Avsikten med rekryteringskonferensen den 1 februari är att sätta dessa frågor på universitetets dagordning. Vid konferensen presenteras idéer och förslag som kan tjäna som inspiration för det fortsatta arbetet. En färsk rapport om vägar till universitetsstudier presenteras också.

Representanter för medier är välkomna att delta i hela eller delar av konferensen.”Var finns de nya studenterna?”
- en konferens om breddad rekrytering och mottagande

Fredagen den 1 februari 2002, kl 8.30-15.00
Lokal: Stadshallen, Stortorget, Lund

PROGRAM
8.30-9.00
Samling och registrering. Kaffe.

9.00
Det öppna universitetet.
Professor Boel Flodgren, rektor, Lunds universitet

9.15
Vägar till universitetsstudier - tre färska rekryteringsundersökningar om gymnasister och studenter.
Studentröster och Karl-Axel Nilsson, utvärderingschef, Lunds universitet

10.00
Rekrytera mångfald!
Fil dr Sanimir Resic, mångfaldshandläggare, Lunds universitet

10.30
Paus

11.00
Early Warning System - stöd till studenterna under första studieåret.
Studiekurator Leif Bryngfors, Lunds Tekniska Högskola

11.30
Den öppna högskolan. Kvalitet och mångfald.
Utbildningsminister Thomas Östros

12.30-13.30
Lätt lunch i Stadshallens foajé

13.30
Breddad rekrytering av studenter till Lunds universitet.
Professor Bengt Söderström, ordförande i LU:s rekryteringsdelegation.

13.50
Varför Lunds universitet? Rekrytering i konkurrens.
Informationschef Christer Hjort, Lunds universitet

14.10-15.00
Öppet forum - vad måste vi göra för att klara uppdraget?
Panel med studenter och lärare samt dagens inledare.

Moderator: Anna Braun

Arrangör: Lunds universitet, Informationsenheten,
tel 046-222 70 08, 70 09, 70 10, 70 12 eller 070-5287008


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-01-25