Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-25
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Anna-Greta Crafoords pris 2002
delas av två unga forskare

Anna-Greta Crafoords pris till yngre medicinska forskare vid Lunds universitet, 30.000 kronor, delas i år mellan Karin Strandberg vid Avdelningen för klinisk kemi, Wallenberglaboratoriet, Malmö, och Sebastian Barg vid Avdelningen för molekylär och cellulär fysiologi, Lund.


Pristagarna som utses av Läkaresällskapet i Lund ska under närmast förgående år ha publicerat ett särskilt värdefullt vetenskapligt arbete. Praxis har blivit att pristagaren utses bland dem som lagt fram sin doktorsavhandling under året.
Priset överlämnas vid Läkaresällskapets vårmöte den 25 april, kl 18.30, Locus Medicus, Tunavägen 5, Lund då pristagarna också kommer att föreläsa om sin forskning.

Karin Strandberg har under sin forskarutbildning handletts av professor Johan Stenflo och hennes avhandling beskriver en metod att mäta komplex av aktiverat protein C och dess hämmare. Metoden har möjligheter att förbättra tidig diagnostik av hjärtinfarkt och blodpropp.
Sebastian Barg har handletts av professor Patrik Rorsman och i sin avhandling har han undersökt olika mekanismer för hur frisättningen av insulin stimuleras.


Bakgrund angående priset:
Priset som utdelas sedan 1982 härrör från en gåva som Holger Crafoord 1980 överlämnade till stiftelsen Locus Medicus Lundensis. Fonden förstärktes 1986 genom ett tillskott från Anna-Greta Crafoord, varefter priset fick namnet Anna-Greta Crafoords pris. Pristagaren utses av Läkaresällskapets styrelse efter förslag från prefekterna för de medicinska institutionerna vid Lunds universitet.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-25