Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-25
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Formerna för rektorsvalet
vid Lunds universitet

*Processen att utse rektor och prorektor ska initieras och drivas av universitetsstyrelsen. Förslag till rektor och prorektor ska förankras bland lärare, övriga anställda och studenter.
*En grupp inom styrelsen ska hålla samman processen och svara för samråd med lärare, övriga anställda och studenter.
*En rekryteringskonsult ska engageras för att biträda gruppen med hitta lämpliga kandidater inom och utom universitetet.

Det är några av punkterna i det beslut som Lunds universitets styrelse fattade vid ett extra styrelsemöte på torsdagen. Styrelsen sammanträdde per telefon och det enda ärendet var att bestämma formerna för att utse efterträdare till rektor Boel Flodgren och prorektor Arne Ardeberg.

Processen att utse rektor regleras i högskoleförordningen. I de senaste förordningarna, 1993 och 1998, har makten över denna process förskjutits allt mer från valförsamling (med lärare, studenter och övrig personal) till universitetsstyrelsen. Den kan bestämma om den vill fortsätta med den traditionella metoden med valförsamling eller om den vill få fram kandidater och genomföra den interna förankringen på något annat sätt. Styrelsens val av rektorskandidat måste dock vara väl förankrat inom hela högskolan. Det måste finnas ett beslut på hur valprocessen ska gå till innan man börjar leta efter lämpliga kandidater

Gruppen som ska arbeta med processen ska bestå av universitetsstyrelsens ordförande Lennart Nilsson som sammankallande, två allmänföreträdare: Bengt Nörby, kanslichef på TCO och Katarina Byström, AstraZeneca, två lärarföreträdare: Paula Uddman och Bärbel Hahn-Hägerdal och två studentföreträdare: Kristina Arnrup -Thorsbro , LUS ordförande och Cecilia Gagné, doktorandkårens ordförande, samt två fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt: Carita Brinck, SACO och Kajsa Eriksson OSR.

I samråd med företrädare för lärare, studenter och övriga anställda ska gruppen diskutera sig fram till en kravprofil på den blivande rektorn som styrelsen sedan ska ta ställning till. Alla inom universitetet kan till rekryteringskonsulten lämna förslag på tänkbara rektorskandidater inom och utom universitetet.

Bland de förslag som kommit in, eller som gruppen tagit fram på annat sätt, ska gruppen välja ut lämpligen minst fyra kandidater som går vidare. Båda könen ska vara representerade bland dessa kandidater.

Därefter ska gruppen presentera kandidaterna för en valförsamling som ska bestå av valda företrädare för lärare, för övriga anställda och för studenter. Företrädarna för lärarna ska utses genom allmänna val, övriga anställda av de fackliga organisationerna och studenterna genom kårerna via LUS. I valförsamlingen ska lärarna ha majoritet med 50 företrädare. Studenterna har 27 och övriga anställda har 13 företrädare. Valförsamlingen ska gemensamt besluta vilken av kandidaterna de vill föra fram.

Gruppen ska sedan behandla frågan ytterligare innan styrelsens ordförande lägger fram förslag på rektor och prorektor till universitetsstyrelsen.

Styrelsen beslutar om förslag till ny rektor som sedan utses av regeringen. Därefter utser styrelsen prorektor.

- Vi har velat utforma den här processen så att alla ska känna delaktighet i beslutet - både universitetsstyrelsen, lärare, övrig personal och studenter, säger Lennart Nilsson, ordförande i universitetsstyrelsen.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-25