Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-30
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lärarförslagsnämnden i Lund
förtydligar beslut om professur


Historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden vid Lunds universitet höll den 30 april sitt aviserade extra sammanträde, för att i protokoll förtydliga sitt beslut om den omtvistade historieprofessuren. Nämnden står fast vid beslutet att inte föreslå sökanden Kristian Gerner, historieprofessor i Uppsala, som har placerats i första förslagsrummet av samtliga sakkunniga. Istället håller nämnden fast vid att Harald Gustafsson, redan befordringsprofessor vid Historiska institutionen i Lund, är mest meriterad för tjänsten.


Till det nya protokollet bifogas en 12-sidig PM där nämndens majoritet i detalj förklarar sitt beslut att förbigå Kristian Gerner.
I protokollet från den 30 april skriver nämnden:
ÓLärarförslagsnämndens majoritet förtydligar sitt beslut i protokoll från 18 mars att föreslå Harald Gustafsson till professuren i historia med hänvisning till bifogade PM, bilaga ¤ 2.
Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att Harald Gustafsson är den som vid en samlad bedömning bäst uppfyller kriterierna i Högskoleförordningen och Lunds universitets anställningsordning.
Av de två i utlåtandena rangordnade sökande Kristian Gerner och Harald Gustafsson har Gerner enligt de sakkunniga ett knappt försteg avseende vetenskaplig skicklighet och ett försteg när det gäller tredje uppgiften. Gustafsson har ett stort försteg framför Gerner när det gäller framgångsrik erfarenhet av forskarhandledning.
I övrigt väger det jämnt mellan Gerner och Gustafsson utom vad beträffar anställningsordningens sjätte bedömningsgrund. Nämndens majoritet anser det inte styrkt att Gerner är lämplig som akademisk ledare enligt anställningsordningens sjätte bedömningsgrund och rangordnar honom därför inte.
I PM aktualiserar nämnden vidare ett antal principfrågor som blivit tydliga under beredningens gång. Nämnden menar att dessa bör bli föremål för en generell diskussion.Ó
Den sjätte bedömningsgrunden - ÓGod förmåga som akademisk ledare samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna välÓ - åberopade nämnden redan i sitt första protokoll från 18 mars 2002.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-30