Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-05-08
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Områdesstyrelsen yttrar
sig i Gerner-affären

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet måste vara de avgörande kriterierna vid tillsättningen av en professur. Det menar områdesstyrelsen för humaniora och teologi (HT) vid Lunds universitet som på onsdagen tog ett yttrande i den s k Gerner-affären.
HT-styrelsen ifrågasätter om intervjun och frågestunden ska tillmätas så stor vikt i detta ärende som den kritiserade lärarförslagsnämnden tidigare gjort. Samtidigt påpekas att nämnden inte gjort några formella fel; den har både rättighet och skyldighet att göra de prövningar den har gjort.


Den sjätte bedömningsgrunden i universitetets anställningsordning rör lämplighet som akademisk ledare.
Områdesstyrelsen har kommit fram till att lärarförslagsnämnden fäst alltför stor vikt vid sin uppfattning vad gäller ”sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl”.

HT-styrelsen skriver att intervjusituationen mellan nämnden och Gerner uppenbarligen inte fungerat tillfredställande och att Gerner tydligen uppträtt på ett olämpligt sätt. Lärarförslagsnämnden har, observerar HT-styrelsen, inte kunnat finna att Gerners lämplighet är styrkt. Men, påpekar styrelsen vidare, referenser hade kunnat hämtas in för att stärka, modifiera eller ifrågasätta nämndens bedömning. ”Upplysningar från Uppsala universitet kunde ha givit en annan bild av Gerners förmåga som pedagog och akademisk ledare. Vi är därför inte övertygade om att Gerner inte skulle vara lämplig som akademisk ledare; många skulle intyga att han är en god akademisk ledare”.

Som utomstående bedömare ifrågasätter HT-styrelsen att intervjusituationen och frågestunden ska tillmätas så stor vikt att det åsidosätter vad som i övrigt anförs till Gerners förtjänst, särskilt som de tre sakkunniga enhälligt föreslår Gerner.

Lärarförslagsnämndens ordförande Inger Lövkrona deltog inte i HT-styrelsens beslut, studeranderepresentanten Gabriella Walfridsson reserverade sig.

Yttrandet skickas nu tillsammans med lärarförslagsnämndens tidigare beslut som underlag till rektor Boel Flodgren, som fattar det avgörande beslutet om vem som ska ha professuren i historia.

Mer info: Göran Bexell, ordförande i HT-styrelsen, tel 0709 - 203 781


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-05-08