Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-05-15
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Kristian Gerner får historieprofessuren i Lund

Rektor Boel Flodgren, Lunds universitet, har beslutat att förordna Kristian Gerner som professor i historia vid universitetet fr.o.m. den 1 september. Beslutet motiveras med att ”vid en samlad bedömning är Gerner den av de sökande som enligt högskoleförordning, anställningsordning och ledigkungörelse är bäst meriterad”.
Beslutet fattades vid ett rektorssammanträde onsdagen den 5 maj

De tre sakkunniga som anlitats för att bedöma de sökande till professuren i historia är eniga i sin bedömning att Kristian Gerner bör föreslås till professuren. Lärarförslagsnämnden avstod från att rangordna Kristian Gerner eftersom den inte ansåg det Óstyrkt att Gerner är lämplig som akademisk ledare enligt anställningsordningens sjätte bedömningsgrundÓ.

I motiveringen till rektors beslut står bland annat att Ódet är vanskligt att utifrån en föreläsning och en intervju i en lärarförslagsnämnd bedöma en persons lämplighet som professor om det inte också finns andra omständigheter som stöder bedömningen.Ó

I motiveringen påpekas att Kristian Gerner har arbetat som akademisk lärare och professor under lång tid och det framgår inte av underlaget i ärendet att det funnits anledning att rikta kritik mot honom. Lärarförslagsnämndens kritik mot hans akademiska ledarskap och personliga förmåga i övrigt kan därför inte tillmätas en så avgörande betydelse att den aktuella bedömningsgrunden i anställningsordningen inte skulle anses uppfylld.

Boel Flodgren säger att hon har respekt för lärarförslagsnämnden som hon anser har gjort ett noggrant arbete. Men hon tycker inte att det finns tillräckligt underlag för att följa nämndens rekommendation.

- Detta ärende har väckt stor uppmärksamhet och det är bra att beslutet nu är fattat. Men det är positivt med öppenhet och att det kan föras denna typ av diskussion.

- Ingen har ifrågasatt Kristian Gerners kompetens och vi är glada att vi kan knyta en meriterad forskare som Kristian Gerner till Lunds universitet. Han är mycket välkommen hit, säger Boel Flodgren.

Motiveringen finns på nätet:

www.lu.se/info/PM_professur.pdf


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-05-15