Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-05-24
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Brist på studieplatser på Lunds Universitets Bibliotek

Universitetet bör sätta upp ett mål för vad man anser vara ett rimligt förhållande mellan antal studenter och studieplatser och fastställa en tidsplan för när detta mål skall realiseras.
Det är en av slutsatserna i den inventering som Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet gjort av antalet studentarbetsplatser och kvaliteten hos dessa vid de olika biblioteken i universitetets biblioteksnätverk, LUB.

2002 genomfördes en stor undersökning av biblioteks- och informationsanvänd-ningen hos studenter, doktorander och forskare vid Lunds universitet, den s k Biblioteksbarometern. Biblioteksbarometern är ett led i universitetets kvalitetsarbete och skall bidra till att god praxis lyfts fram och brister rättas till.

I Biblioteksbarometern framkom bl a att studenterna anser datortillgång, läsplatser och biblioteksmiljö vara bland den viktigare biblioteksservicen.
Användarna var överlag tillfredställda med biblioteksmiljön men med ett stort undantag - studenterna var mycket missnöjda med tillgången på arbetsplatser, särskilt grupparbetsplatser. Det visade sig också finnas ett utbrett missnöje bland studenterna inom flera fakulteter när det gäller tillgång till datorer för eget arbete och kommunikation på biblioteket. Studenterna tyckte också att det var svårt att hitta lokaler för grupparbete särskilt om man ville arbeta under helger.

För att få en överblick och kunna vidta åtgärder till förbättringar har Biblioteksdirektionen nu på uppdrag av biblioteksstyrelsen genomfört en inventering och klassificering av befintliga studentarbetsplatser inom Lunds Universitets Bibliotek.

I inventeringen delades studentarbetsplatserna in i olika kategorier, från enkel sitt/läsplats utan bord till avancerad arbetsplats och grupprum med tillgång till dator.
Det visade sig att det idag totalt finns knappt 2.400 platser på biblioteken inom nätverket. Av dessa är 1.800 studieplatser med stol och bord. Övriga är endast sittplatser. Med ett studentantal på 30000 blir det drygt 13 studenter per sittplats och 17 per iordningställd studieplats. Sammanlagt finns 183 datorarbetsplatser för studenter och för grupparbeten finns totalt 26 grupprum.

Bibliotekens öppettider gör också att tillgången till studentarbetsplatser ytterligare begränsas. Ett fåtal bibliotek har öppet till åtta på vardagar och endast UB Helgonabacken har öppet till nio. Endast två av biblioteken håller öppet på lördagar och söndagar.

Även på de mest nybyggda biblioteken förefaller tillgång till datorarbetsplatser, grupparbetsplatser, datorer för informationssökning och grupprum vara otillräcklig. En orsak kan vara att man i planeringen för nya biblioteksbyggnader inte tar hänsyn till bibliotekens nya funktioner som studiemiljö utan i stället konserverar en föråldrad syn på bibliotek genom att fortfarande lägga fokus på utrymmet för samlingar.

Den 10% ökning av antalet studentarbetsplatser som planeras inom ett till två år synes långt ifrån tillräcklig för att tillmötesgå studenternas uttryckta behov/önskemål av datorarbetsplatser och grupprum. Det bör utredas hur man garanterar säkerhet för institutionernas datanät samtidigt som man ger studenterna maximala uppkopplingsmöjligheter. På många institutioner används säkerheten som argument för att inte installera uppkoppling för medhavd dator i biblioteken.

Biblioteksstyrelsen anser att universitetet bör sätta upp ett mål för vad man anser vara ett rimligt förhållande mellan antal studenter och kvalificerade studieplatser av olika kategorier och fastställa en tidsplan för när detta mål skall realiseras. En god studiemiljö med kvalificerade bibliotekstjänster är av stor betydelse för studenterna och en tillgång som bör kunna användas i universitetets marknadsföring.


Rapporten finns på www.lub.lu.se/headoffice/studentarbetsplatser.pdf.
Ytterligare information lämnas av Karin Ohrt, telefon 046-222 08 27. E-post Karin.Ohrt@lub.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-05-24