Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-06-28
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Kravprofil för befattningen som Rektor för Lunds universitet

Lunds universitets styrelse har nu fast ställt en kravprofil för befattningen som rektor för universitetet. Han eller hon ska bland annat ha professorskompetens och internationell erfarenhet. Lyhördhet och humor är några av de eftersökta egenskaperna.


- Vi har engagerat en rekryteringskonsult som nu börjat arbeta aktivt med samla in förslag, säger Lennart Nilsson, ordförande i universitetsstyrelsen. Han leder också den grupp som styrelsen utsett att arbeta med sökprocessen.
- Målet är att utvalda kandidater ska presentas för valförsamlingen i oktober och att universitetsstyrelsen i november ska kunna besluta om vem vi ska föreslå som ny rektor för Lunds universitet Av kravprofilen framgår att rektor skall vara en god ledare och
ha förmåga att samla organisationen - lärare, forskare, studenter och administrativ personal - kring gemensamma mål och strategier
kunna skapa goda relationer såväl internt som externt samt vara en god och trovärdig kommunikatör
vara lyhörd för idéer, kreativ och förändringsbenägen samt ha respekt för andras åsikter
kunna fungera som god koordinator
ha förståelse för verksamhetens kvalitetskrav och grundläggande värderingar
förstå Lunds universitets djup och unika bredd
vara en representativ företrädare för universitetet och ha humor.
För detta krävs att rektor
är professorskompetent och har administrativ skicklighet.
har gedigen ledarerfarenhet från decentraliserad akademisk miljö
aktivt har arbetat med såväl grundutbildning som forskarutbildning
har erfarenhet av att leda och genomföra större forskningsprojekt
har arbetat med gränsöverskridande projekt inom grundutbildning och forskning
har internationell erfarenhet och gärna har verkat utomlands
har drivit frågor kring finansiering av högskolerelaterad verksamhet
har erfarenhet av samarbete med det omgivande samhället
Kravprofil för prorektor kommer att anpassas till valet av rektor.
Förordnandet avser 6 år med möjlighet till 3 års förlängning två gånger


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-06-28