Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-07-29
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Ekologer från hela Europa kongressar i Lund

Ekologiska institutionen vid Lunds universitet är värd för den nionde Europeiska Ekologiska Kongressen som inleddes den 27 juli och pågår till och med torsdag den 1 augusti. Kongressen samlar uppemot 350 ekologer från hela Europa och bland deltagarna finns även några ekologer från USA, Asien och Afrika. Ett viktigt tema är störningar av olika slag, t ex stormar, skogsskövling, skogseldar, klimatfenomenet El Nino m.m. Växthuseffekten och dess eventuella följder i bland annat Nordeuropa ska också diskuteras.

Kongressens tema är Trender inom ekologin. Fyra huvudteman handlar alla om interaktioner - mellan arter, olika interaktioner i ekologiska system, hur processer styrs i ekologiska hierarkier och hur rum och tid styr olika ekologiska processer som konkurrens, födoval och utveckling och utdöende.
- Vi har valt ut teman som är mycket omdiskuterade bland ekologer idag och har bjudit in representanter för olika åsiktsriktningar inom dessa teman för att föra fram sina synpunkter. Förmiddagarna inleds med två längre föreläsningar där ett visst problem, t.ex. klimatförändringens effekter på ekosystemen, behandlas från olika utgångspunkter och där det kommer att ges god tid för diskussion, säger docent Pehr Enckell i organisationskommittén.
Kongressen ska också diskutera olika miljöfrågor. Det gäller t.ex. skydd av hotade arter, som karettsköldpaddan i Medelhavet, förändringar i artsammansättningen i påverkade områden som skidpister i alperna eller turismens påverkan på Medelhavets kuster.
- Dessutom ska här presenteras resultat som visar på eventuella följder av växthuseffekten i bl.a. Nordeuropa. Den eventuella klimatförändringen är ju ett mycket aktuellt problem även i Sverige, säger Pehr Enckell.
Den europeiska ekologkongressen anordnas vart tredje år och det är andra gången den förläggs till Lund. Bakom dessa återkommande kongresser står den Europeiska Ekologiska Federationen som består av ekologiska sammanslutningar i länderna i Europa. Numera är praktiskt taget alla länder anslutna till federationen. President fram till denna kongress är John Pantis från Grekland. Vid kongressen ska en ny president väljas för nästa treårsperiod.
- Lunds kommun har engagerat sig i kongressen och i programbladet beskrivs kommunens miljöinsatser. På så sätt knyts ekologisk forskning till vardaglig miljöverksamhet och det är ju den ekologiska miljöinriktade forskningens mål, säger Pehr Enckell.

Det fullständiga programmet finns på kongressens hemsida www.eurecol.org
Plenarföreläsningarna äger rum i universitetsaulan - övriga aktiviteter på Geneticum (K1 ), Matematikcentrum (K2) och Ekologihuset (E1 och E2)
Pehr Enckell kan nås på mobil tel nr 0703 17 88 25Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-07-29