Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-08-06
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Miljondonation till minne av Philip Sandblom

Grace Sandblom, hustru till den bortgångne, förre universitetsrektorn Philip Sandblom, har donerat 2 miljoner kronor till en fond. Denna ska användas för årliga universitetsföreläsningar till hans minne. Den första äger rum vid firandet av professor Sandbloms 100-årsdag den 29 oktober nästa år.
Föreläsningarna ska ingå i medicinska fakultetens "Humanioraprogram" som nu går in på sitt tredje läsår. Programmet startades av fakulteten som ett komplement - och en motvikt - till de mera naturvetenskapliga delarna av läkarutbildningen. Men också studenter från andra fakultetsområden deltar, eftersom universitetet ser det som värdefullt att studenterna får dela erfarenheter genom att samverka i grupp.

Humaniora-medicin-programmet drivs därför tillsammans med i första hand humanistiska fakulteten. Det består av kurser samt större offentliga föreläsningar, där humanistiska aspekter på medicinska frågor ventileras. Under våren har bl a Georg Klein och Stefan Einhorn föreläst. Den 17 september talar Teodor Kallifatides om främlingskap.

Ordföranden i programmet, prof emer Håkan Westling, framhåller att en Philip-Sandblom-föreläsning kommer att passa in synnerligen väl.
- Sandblom var ju inte bara en framstående kirurg, utan också en sann humanist med intresse och kunskaper i konst, litteratur och musik.
- Han har de sista 20 åren särskilt ägnat sig åt att analysera hur sjukdom av olika slag påverkar det konstnärliga skapandet och har skrivit en bok om detta. Den har tidigare kommit ut i 12 engelska upplagor och en spansk. I dagarna kommer den fjärde svenska upplagan, som har flera viktiga tillägg.
- Sandblom hade manuskriptet klart dagen innan han gick bort förra våren, 97 år gammal. Det var för övrigt dagen innan han och hustrun skulle bege sig till Lund för att framträda på en studentafton.
- I sammanfattningen till boken berättar Sandblom att den bygger på studier av 140 skapande mästare, 36 poeter, 40 författare, 12 filosofer, 32 konstnärer och 20 kompositioner - alla verk där det framgår att sjukdom påverkat skapandet.

Medicinska fakultetens dekanus, professor Jan Nilsson, är också mycket tacksam för donationen:
- Den kommer, utöver att hugfästa minnet av Philip Sandblom, att förstärka humaniora-medicin-programmet och bidra till det ökande samarbetet med humanistiska fakulteten.
иииииииииииииииииииииииииииииии.

För mer information, kontakta professor Håkan Westling, tel 046-776103

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-08-06