Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-08-13
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Lunds universitet växer

Lunds universitet fortsätter att expandera, både vad gäller pengar och studenter. Detta framgår av den delårsrapport som Lunds universitet idag har lämnat in till regeringen.

-Universitetet har varit framgångsrikt i att rekrytera studenter, inte minst inom naturvetenskap och teknik, säger rektor Boel Flodgren. Dessutom visar delårsrapporten att vi är fortsatt framgångsrika i konkurrensen om de externa forskningsanslagen.

Enligt prognosen för 2002 kommer omsättningen att öka med drygt 300 miljoner kronor jämfört med 2001. Resultatet för helåret beräknas innebära balans mellan intäkter och kostnader.

Inom grundutbildningen fortsätter antalet studenter att öka. Detta beror framförallt på det ökade intresset för nätbaserad utbildning inom ramen för Sveriges Nätuniversitet samt på sommarkurser. Dessutom har man inom områdena ekonomi, juridik, samhällsvetenskap och teknik fått fler utbildningsplatser.

Enligt den ekonomiska prognosen kommer den externfinansierade forskningen att fortsätta öka även under 2002. Man har alltså inte märkt någon avmattning beroende på att enskilda forskningsfinansiärer har fått sitt kapital minskat på grund av oroligheterna på börsen.
För mer information kontakta planeringschef Lars Olof Nilsson på telefonnummer 046/222 70 32


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-08-13