Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-09-03
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Internationella experter
vill satsa på MAX-lab

Synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab vid Lunds universitet har fått fina vitsord i en mycket kritisk utvärdering som en internationell expertpanel har gjort av Sveriges fyra forskningsanläggningar med nationell status. Utvärderarna vill i första hand prioritera MAX-lab men också Onsala Rymdobservatorium när det gäller de framtida satsningarna.

- Det är klart att vi gläder oss åt dessa positiva omdömen, säger MAX-labs föreståndare Nils Mårtensson. De väger desto tyngre med tanke på att utvärderarna inte sopat sina kritiska synpunkter under mattan. Det här bekräftar att vårt arbete varit framgångsrikt och att vi är på rätt kurs. Vi hoppas att utvärderingen också kommer att avspeglas i en rejäl ökning av driftsbudgeten.

De fyra nationella anläggningarna är förutom MAX-lab och Onsala Rymdobservatorium Manne Siegbahnlaboratoriet vid Stockholms universitet och The Svedberglaboratoriet vid Uppsala universitet. Tre av dem är acceleratorbaserade; vid Onsala bedrivs radioastronomi. I rapporten konstateras att nuvarande finansiering för anläggningarna ligger två till tre gånger lägre än motsvarande anläggningar i andra länder. Det är enligt utvärderarna en ohållbar situation. Särskilt utsatt är MAX-lab. Där ökar antalet användare samtidigt som många behöver ny typ av service. Om mer pengar skulle ges till de svenska anläggningarna bör merparten styras till MAX-lab .

Men om inte anläggningarna får mer medel menar utvärderarna att det blir nödvändigt med en radikal omstrukturering. Då måste verksamheterna vid Manne Siegbahn- och The Svedberglaboratorierna avvecklas i sin nuvarande form. Resurserna skulle i stället gå till de båda andra anläggningarna, där resursbristen annars kommer att hota den höga kvalitén.

Utredarna noterar att MAX-lab har nått världsrykte för sin framsynta planering av strålkällor, strålportar och instrumentering jämte dess synnerligen kompetenta användargrupper, så att laboratoriet i rätt ögonblick kunnat erbjuda ny instrumentering för spjutspetsforskning inom nya forskningsområden. Mer än någon av de andra anläggningarna framstår MAX-lab som en källa för grundläggande infrastrukturstöd för svensk vetenskap och teknologi i bredaste bemärkelse. Lunds universitet får också del av berömmet. Det heter nämligen om MAX-lab att det kännetecknas av sund och kraftfull interaktion med sitt värduniversitet. Faciliteterna har utvecklat fakultets- och universitetsprogram och vice versa.
Den 1 november ska Vetenskapsrådet, efter samråd med anläggningarnas värduniversitet, lämna sina rekommendationer till regeringen.

För mera information: MAX-labs föreståndare Nils Mårtensson träffas på tel 046-222 96 95. Utvärderingen finns att ladda ner som PDF-fil på www.vr.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-09-03