Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-10-16
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Pedagogiska pristagare höstterminen 2002

I samband med professorsinstallationen på fredag den 18 oktober delar rektor Boel Flodgren ut höstterminens pedagogiska pris. Universitetslektor Jitka Lindén och professor Henrik Smith är mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Universitetslektor Jitka Lindén, Psykologiska institutionen
Förordningen ställer numera krav på doktoranderna att genomföra sin utbildning inom restriktiva tidsmässiga och ekonomiska ramar. Doktoranderna kan därför också ställa krav på universitetet att genomföra forskarutbildningen med höga kvalitetsambitioner. Jitka Lindén har därvid gett ett viktigt bidrag till kvalitetsutvecklingen. Hon har alltsedan 80-talet arbetat med forskarhandledningens pedagogik och bl a publicerat en monografi i detta ämne.
Jitka Lindén har tydliggjort doktorandens och handledarens roller, liksom relationerna mellan handledare och biträdande handledare. Hennes utvecklingsinsatser har starkt bidragit till att det växt fram en pedagogisk medvetenhet om forskarhandledningens problematik. Genom publikationer, föreläsningar och kurser har hon enträget arbetat med att sprida dessa kunskaper och erfarenheter. Spridningseffekterna har idag nått långt utanför Lunds universitets gränser. Inte minst de lärosäten som nu bygger upp ny forskarutbildning i landet har genom hennes arbete funnit förebilder.

Professor Henrik Smith, Ekologiska institutionen
Genom samverkan mellan institutioner och över fakultetsgränserna kan nya utbildningar med nya kvaliteter skapas. Vårt stora och mångsidiga universitet har därför en kraftfull utvecklingspotential inom sin organisation. Henrik Smith har framgångsrikt utnyttjat denna potential i sitt arbete med att bygga upp ett miljövetenskapligt magisterprogram inom den naturvetenskapliga fakulteten. Redan i utbildningsstarten sättes miljön i fokus, vilket inte hindrar att studenterna under utbildningens gång skaffar sig gedigna naturvetenskapliga kunskaper genom kurser i kemi, fysik, geovetenskap och ekologi. Samverkan mellan olika institutioner stannar inte vid fakultetsgränsen. Utbildningen innehåller också miljöekonomi och miljöjuridik. Henrik Smith har genom sina insatser gett exempel på hur djup och bredd kan förenas. Genom utbildningar av detta slag ökar tillströmningen av studenter till naturvetenskap men också examinationen av studenter med kvalificerade färdigheter i att analysera och finna lösningar på problemen i vår miljö.

Vid installationen utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-10-16