Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-11-11
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lunds universitet satsar
på breddad rekrytering av studenter

Styrelsen för Lunds universitet har beslutat om budgeten för nästa år. Vid fördelningen av resurser fokuserar man på insatsområdena i den strategiska planen för femårsperioden, som antogs av styrelsen tidigare i år. Breddad rekrytering av studenter är ett sådant prioriterat område och här avsätter styrelsen nu extra resurser under en treårsperiod.

Redan i år har universitetet startat ett omfattande utvecklingsarbete inom flera områden; bl. a rekrytering av studenter, pedagogisk utbildning av lärare, utbildning för handledare inom forskarutbildningen samt strategisk forskningsplanering. Inom det senare området avsätts nu särskilda resurser för nya initiativ inom universitetets forskningsprofil och för att förbättra möjligheterna att konkurrera om medel ur EUs sjätte ramprogram. Sammanlagt avsätts 7,5 milj kr för dessa forskningssatsningar.

Enligt prognoserna kommer universitetet i år uppvisa ett nollresultat, efter att under flera år ha haft en besvärlig ekonomisk situation med underskott i storleksordningen 100-150 miljoner kronor. Vid årets slut kommer universitetet fortsatt att ha ett betydande myndighetskapital. Därmed finns en stabil ekonomisk grund för 2003 års budget.

De senaste årens tendenser till minskad efterfrågan på högre utbildning tycks ha brutits. Både antalet sökande till universitetets utbildningar och antalet antagna har ökat i förhållande till föregående år. Trots detta finns enskilda utbildningar med svag efterfrågan. Ingenjörsutbildningen inom LTH och delar av den naturvetenskapliga utbildningen är exempel på detta.

I stort sett samtliga områden inom universitetet kommer att klara att uppnå sina utbildningsuppdrag under 2002 och i vissa fall också en viss överprestation. Bidragande har varit den nya nätbaserade distansutbildningen och satsningen på sommarkurser som också gett ett positivt resultat.

Breddad rekrytering
Universitetsstyrelsen anslår 3,1 miljoner kronor till fortsatt arbete med breddad rekrytering till nya grupper studenter och stöd till studenterna i början av utbildningen. Pengarna ska täcka rekryteringsinsatserna för nästa år, men tanken är att de särskilda satsningarna ska fortsätta och för nästföljande två år planeras ca 4,5 miljoner kronor per år satsas på verksamheten. Satsningarna gäller studieinformation, bland annat med hjälp av studentambassadörer, och att på olika sätt ge studenterna stöd i studierna och motverka studieavbrott.

Stöd i studierna ska ges bland annat genom en studieverkstad med språkservice. Medel ska satsas på mentorsprogram och på enkäter för att på ett tidigt stadium kunna fånga upp studenter som känner osäkerhet inför att klara olika moment i sin utbildning. Andra programpunkter i rekryteringsarbetet gäller övergången mellan gymnasium och universitet. För göra övergången mjukare ska en collegeutbildning utformas och en studievägledare som särskilt ägnar sig åt att uppsöka gymnasieskolor har nyligen anställts.

Nya utbildningsprogram
På förslag av Lunds tekniska högskola inrättas tre nya internationellt inriktade magisterutbildningar som leder till magisterexamen med ämnesbredd. Programmen inrättas inom livsmedels- och bioteknologier, vattenresurslära och system på chips. Med start hösten 2003 inrättas ett utbildningsprogram med inriktning på Sydasien 60 poäng, som leder till en magisterexamen med bredd. För tillträde krävs fil kand-examen. Programmet placeras vid Centrum för öst- och sydöstasienstudier och sker i samarbete med SASNET (Swedish South Asian Studies Network) för vilket Lunds universitet är värd.

Universitetsstyrelsen beslöt vidare att i fortsättningen delegera till rektor att besluta om inrättande och nedläggning av utbildningsprogram. Den nuvarande ordningen, som förutsätter styrelsebeslut, har medfört problem för planering och introduktion av nya program.

Ekonomihögskolan har framfört behov av ökade resurser till grundutbildningen och påpekat att tilldelningen inte följer de sk prislapparna, som regeringen använder som beräkningsgrund.
- Frågan aktualiserar hela frågan om finansiering av den grundläggande utbildningen vid Lunds universitet, skriver styrelsen. Omfördelningar innebär att besparingar måste göras på andra områden. Om omfördelningar ska göras förutsätter det en bred diskussion och den bör ske under nästa år för att styrelsen ska kunna besluta om eventuella förändringar inför budgetbeslutet för 2004.

Biblioteken
Styrelsen tar i sitt budgetbeslut också upp vissa finansieringsfrågor för biblioteken inom den nya biblioteksorganisation, som infördes förra året. Biblioteksdirektionen, som har i uppdrag att samordna gemensamma avtal och prenumerationer för det sk elektroniska biblioteket, får nu ytterligare 3,4 milj kr för ökade satsningar. Innevarande år har direktionen och områdena
tillsammans disponerat 10 milj kr i nya resurser till det elektroniska biblioteket.
Styrelsen lyfter fram ett särskilt problem, nämligen Lunds universitets ansvar för det nationella sk reservexemplaret av svenskt tryck. Kostnaden för hanteringen uppgår idag till ca 15 milj kr. Uppdraget till universitetet är dock reglerat i en särskild förordning, varför en ändring förutsätter regeringens medgivande. Universitetsledningen får nu i uppdrag att initiera en diskussion med riksbibliotekarien om universitetets framtida roll när det gäller det nationella reservexemplaret.

För mer information kontakta universitetets planeringschef Lars-Olof Nilsson på telefonnummer 046/ 222 70 32


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-11-11