Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-11-13
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Första spadtaget till Språk-och Litteraturcentrum i Lund

Nu börjar byggandet av Språk-och Litteraturcentrum, SOL-centrum, i Lund. Den första etappen ska stå klar 2004 och bland annat inrymma ett Humanistlaboratorium som blir det första i sitt slag i världen. Drygt 2.500 studenter, 200 forskarstuderande och 250 lärare, forskare och administratörer kommer att arbeta tillsammans i SOL-centrum som kommer att vara helt färdigställt år 2006.

Institutioner som legat geografiskt utspridda samlas med SOL-centrum till kvarteret Absalon i anslutning till UB-parken. Den nya centrumbildningen utgörs av tre befintliga byggnader, Geologen, Humanisten och Absalon, som byggs om och binds ihop med en nybyggnad som blir lika stor. Byggnaderna förenas med stora glaspartier. Den nya byggnaden placeras mellan de befintliga och här skapas ett gemensamt entrétorg, bibliotek och läshus. Torget blir SOL-centrums centrala rum och mötesplats. De befintliga byggnaderna förändras inte exteriört i princip men byggs om och renoveras interiört.
För att minimera energiåtgången byggs ett energilager i mark. Det består av ett antal borrhål i marken och innebär att man lagrar värmeenergi från sommar till vinter respektive kyla från vinter till sommarsäsong. Behovet av primärenergi minskar och därmed även miljöbelastning och driftskostnader.

SOL-centrum har viktiga kontaktytor mot andra humanistiska ämnen liksom mot beteendevetenskap, teknik och medicin. Studenter, lärare och forskare får nya inbjudande mötesplatser, t ex. ett bibliotek och mediatek med modern informations- och kommunikationsteknologi SOL-centrum får en unik profil och väntas spela en roll i internationella samarbetsprojekt både inom och utanför universitetsvärlden.

Forskningsmetoderna, informationsteknologin och det tvärvetenskapliga samarbetet har utvecklats kraftigt de senaste 10-15 åren. Det gäller t. ex. nya metoder att analysera dels stora textmassor, dels samspelet mellan ljud, bild och text.
- Stora framsteg har gjorts i forskningen om de processer som styr hur vi talar, skriver, uppfattar och förstår språk. Vi får större möjligheter att förstå hur språket växelverkar med tänkande, sociala relationer och kulturella sammanhang, Vi blir också bättre på att känna igen språkliga svårigheter och att träna olika färdigheter, t ex att stödja dyslektiker, synskadade, döva och andra studenter med särskilda behov, säger professor Sven Strömqvist som leder planeringen av SOL-centrum.

SOL-centrum blir en viktig resurs för omvärlden. Det kan bli samarbetspartner t.ex. för institutioner som behöver skräddarsydda kurser i främmande språk eller i svenska för utländska studenter. Företag och skolor kan få hjälp med olika projekt.
Humanistlaboratoriet, det första i sitt slag i världen, blir ett nav för nationell och internationell forskningssamverkan. Målet är en miljö som är tillräckligt mångsidig och innovativ för att locka inte bara språk-, kultur och kognitionsvetare utan även naturvetare, medicinare och tekniker för att samarbeta kring frågor om språk, kultur, kognition och kommunikation.

- SOL-centrum med Humanistlaboratoriet har rönt ett växande internationellt intresse och vi har inbjudits att delta i flera nya europeiska forskningsprojekt. Ett är ”European Cultural Heritage Online” (ECHO) där vi är samarbetspartner till Max Planck-instituten för vetenskapshistoria, konsthistoria och psykolingvistik. Syftet är att utveckla ett multimediaramverk för lagring och analys av språk- och kulturvetenskapliga forskningsdata på Internet, berättar Sven Strömqvist.

Byggherre för SOL-centrum är Akademiska Hus i Lund AB med Leif Jacobsson som projektledare. Projektansvarig vid Lunds universitet är Gunilla Millisdotter, Byggnadsenheten. Arkitekt är H. Jais-Nielsen & M.White arkitekter AB.

Projektkostnaden är ca 200 miljoner kr. Crafoordska Stiftelsen har donerat 40 milj kronor till utrustning och inredning.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-11-13