Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-11-15
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Studentbarometer skickas till humaniststudenter

För tredje gången genomförs nu en Studentbarometer vid Lunds universitet. Det är en enkätundersökning för att pejla studenternas erfarenheter av att studera vid universitetet. De två tidigare Studentbarometrarna, som genomfördes 1996 och 2000, vände sig till studenter vid olika fakulteter. Den här gången är Studentbarometern inriktad på studenter som läser humanistiska ämnen. Resultatet kan därför få direkt tillämpning på institutions- och ämnesnivå. Studentbarometrar kommer senare att genomföras också vid andra fakulteter.
Det är studenterna själva som avgör vilka frågeområden som är av intresse. En intervjuundersökning med drygt 70 studenter som läst humanistiska ämnen ligger till grund för valet av frågor. Barometern har därefter utarbetas av studenternas representanter tillsammans med Utvärderingsenheten vid Lunds universitet. På så sätt har studenternas syn på utbildningen och vad som är viktigt i deras studiesituation tagits tillvara på ett direkt sätt.
Inom några dagar kommer ett representativt urval om 3 000 studenter som läser humanistiska ämnen att få en Studentbarometer. Mer än varannan humaniststudent får härigenom möjlighet att göra sin röst hörd.
Barometern är utformad så att studenterna bedömer både hur viktiga olika aspekter av deras studiesituation är och hur nöjda de är med förhållandena på universitetet. På så sätt identifieras angelägna utvecklingsområden som kan prioriteras i arbetet med utbildningskvaliteten. Det blir också möjligt att se var utbildningen fungerar bra och kan tjäna som förebild för andra.

Några exempel på frågor och aspekter i Studentbarometern 2002, humaniora:

Bedöm den träning du fått i din humanistiska utbildning vad gäller följande färdigheter:
- Utveckling av ditt kritiska tänkande
- Analysera dagsaktuella händelser utifrån ämneskunskaper
- Söka och kritiskt värdera information

Bedöm följande aspekter angående din utbildning i humanistiska ämnen:
- Utbildningens förberedelse för arbetslivet
- Utbildningens förberedelse för forskarutbildningen
- Förekomst av praktiska övningar i utbildningen

För frågor kontakta Lars Larsson, projektsekreterare vid Utvärderingsenheten, Lunds universitet 046-222 70 43


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-11-15