Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-11-22
Jimmie Kristensson 046-222 94 58
jimmie.kristensson@info.lu.se

Nya rön om sjöfåglars betydelse
för ekologin i sjöar och dammar

Sjöfåglar är i högsta grad integrerade i de ekologiska samspelen i sjöar och dammar, något som ofta ignoreras i limnologiska läroböcker. Det är ett av de resultat som presenteras i en avhandling av Ola Marklund på Ekologiska institutionen vid Lunds universitet den 6 december.

Ola Marklund har undersökt de ekologiska samspelen mellan sjöfåglar, undervattensväxter, evertebrater (ryggradslösa djur t ex vatteninsekter) och i viss mån fiskar.

Olika arter av sjöfåglar lever av olika typer av föda. Oavsett om de äter fisk, växter, evertebrater eller är allätare så äter de flesta sjöfågelungar evertebrater. Dessutom äter många fågelhonor evertebrater när de ska lägga sina ägg eftersom de innehåller mycket kalcium och proteiner.

Hur många fåglar det finns kring en sjö eller damm påverkas av antalet evertebrater. Mängden evertebrater påverkas i sin tur av många olika saker. Det är viktigt att det finns undervattensväxter för dem att äta, lägga ägg i och gömma sig i. Finns det mycket undervattensväxter är det dessutom svårare för fåglarna att fånga evertebraterna.

Ola Marklund har i sina undersökningar visat att sjöfåglar undviker täta bestånd av undervattensväxter trots att de innehåller rikligt med evertebrater. När han sedan med en nykonstruerad undersökningsapparat undersökte var i undervattensväxterna evertebraterna finns, upptäckte han att de undviker växternas ytlager och troligtvis inte går att nå för fåglarna. Evertebraterna rör sig dessutom upp och ner i vegetationen under olika tider på dygnet. Dessa dygnsrörelser är inte beskrivna tidigare.

För att undersöka om deras rörelsemönster påverkas när de riskerar att bli fångade av fiskar, undersökte Ola Marklund en fiskfri damm där det inte fanns risk för fisklukt. När sedan små behållare med abborrar sänktes ner i vattnet förändrades evertebraternas rörelsemönster.

Det är sedan tidigare känt att fiskar kan minska antalet evertebrater och på så vis göra det svårare för fåglar att hitta mat. I ett fältexperiment utestängde Ola Marklund fisk respektive fågel från vissa vattenområden. Hans slutsatser är att även små mängder fisk i hög grad reducerar antalet evertebrater. Fåglar äter färre evertebrater och påverkar inte bestånden genom det. Däremot kan vissa arter av sjöfåglar beta av stora mängder undervattensväxter. Det medför i sin tur att mängden evertebrater avsevärt minskar.

Ola Marklund disputerar den 6 december 2002 på avhandlingen Waterfowl in temperate eutrophic lakes - Interactions with macroinvertebrates, submerged vegetation and fish.
För mer information kontakta Ola Marklund på telefon 046-222 84 37 eller på Ola.Marklund@limnol.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-11-22