Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-11-27
Jimmie Kristensson 046-222 94 58
jimmie.kristensson@info.lu.se

Biomedicinare i Lund får stort anslag
för forskning om njursjukdom

Thomas Hellmark på Avdelningen för njurmedicin vid Lunds universitet tilldelas
500 000 kronor av Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne för sin forskning om reaktionerna bakom Goodpastures syndrom, en svår autoimmun sjukdom som drabbar njurarna. Thomas Hellmarks forskning har stor betydelse för diagnostiken av autoimmuna sjukdomar.

Kroppens immunförsvar har som huvuduppgift att bekämpa bakterier eller virus med hjälp av antikroppar. Antikropparna reagerar på ett antigen, som kan vara en bakterie, och aktiverar sedan immunförsvaret. Immunförsvaret är mycket kraftfullt och om något går fel i systemet kan kroppens egen vävnad mycket snabbt förstöras. Därför finns det ett antal mekanismer som har till uppgift att balansera immunsystemet. Trots det händer det att immunförsvaret av olika anledningar angriper kroppens egna vävnader, så kallade autoimmuna sjukdomar. Några exempel är multipel skleros (MS), reumatisk artrit, ungdomsdiabetes och Goodpastures syndrom.

Flera autoimmuna sjukdomar drabbar i något stadium njurarna. En av njurarnas funktioner är att rena blodet från de slaggprodukter som bildas när olika ämnen förbränns i cellerna. Slaggprodukterna utsöndras sedan med urinen. Blodet filtreras i njurarnas funktionella små enheter, nefronen. Varje njure innehåller omkring en miljon nefron och dessa utgörs av små nystan av blodkärl, glomeruli. Blodkärlsväggarna i glomeruli består bland annat av ett basalmembran, ett genomsläppligt filter. Basalmembran finns även på andra ställen i kroppen och är uppbyggda av bland annat typ IV-kollagen, ett ämne som bildar en hönsnätliknande struktur för att hålla ihop basalmembranen. Varje typ IV-kollagenmolekyl består i sin tur av tre alfakedjor. Det finns sex typer av alfakedjor och alfa-3 kedjan finns i det glomerulära basalmembranet och i lungorna.

Thomas Hellmarks forskning fokuserar på Goodpastures syndrom, en autoimmun sjukdom som uppstår genom att det bildas antikroppar som angriper basalmembranen i njurar och lungor. Dessa antikroppar binder in till basalmembranet och orsakar en mycket svår inflammation i glomeruli och ibland även lungblödningar. Goodpastures syndrom drabbar runt 10 svenskar varje år och om den inte behandlas leder sjukdomen till döden inom några dagar eller veckor. Trots att dagens behandling är mycket aggressiv är det få patienter som överlever sjukdomen med bevarad njurfunktion.

Tidigare visste forskarna att det vid Goodpastures syndrom var alfa-3 kedjan i typ
IV-kollagenet som antikropparna tolkade som ett antigen. Thomas Hellmark har kartlagt den så kallade epitopen, ytan på antigenet och i det här fallet ytan på alfa-3 kedjan. I provrör har han tagit vissa delar av alfa-3 kedjorna och byggt ihop dem med delar från alfa-1 kedjor. På så vis kan han studera vilken yta, epitop som antikropparna känner igen.

Thomas Hellmark undersökte blodprover från patienter med antikroppar mot det glomerulära basalmembranet. Resultatet visar att ju fler antikroppar patienterna hade mot alfa-3 kedjor, och vissa ytor på kedjorna, desto större risk för svår njurskada. Resultaten av Thomas Hellmarks forskning leder till bättre förståelse för uppkomsten av autoimmuna sjukdomar och har stor betydelse för diagnostiken av dessa.

Thomas Hellmark är född 1968 i Helsingborg och blev civilingenjör i kemiteknik 1993. Efter studier i Frankrike började han1994 forskarutbildningen i Lund och disputerade1999. Därefter forskade han under ett år i USA för att 2001 återvända till Lund.

Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne delar varje år ut pengar till en eller två medicinska forskare.

För mer information kontakta Thomas Hellmark på telefon 046-222 07 01, 070-942 50 85 eller Thomas.Hellmark@njur.lu.sePressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-11-27