Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-11-28
Jimmie Kristensson 046-222 94 58
jimmie.kristensson@info.lu.se

Nytt laboratorium för synforskning invigs i Lund

Den 27 november invigdes ett nytt laboratorium för synforskning på Avdelningen för rehabiliteringsteknik, CERTEC, vid Lunds tekniska högskola. Det nya Low Vision Enabling laboratoriet, LVE, blir Europas första i sitt slag och kommer att fokusera på forskning kring hjälpmedel för synskadade.

CERTEC är en avdelning på Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Där bedrivs forskning och utveckling av utrustning och hjälpmedel som kan underlätta vardagen i skolor, arbetsplatser och hemmiljö för människor oavsett ålder eller funktionshinder. Synskadeforskningen vid LVE kommer att handla om utvecklingen av nya optiska hjälpmedel, mätmetoder för synnedsättning och synpedagogiska träningsmetoder. Den leds av leg. optiker/tekn. lic. Jörgen Gustafsson.

Jörgen Gustafsson presenterade en uppmärksammad licentiatavhandling för knappt ett år sedan. Hans forskning visar att begränsningen i ögon med förlorad central syn inte behöver orsakas av fel på näthinnan utan kan orsakas av ögats optik. Ögats optiska system har nämligen ett behov av att korrigera även perifera brytningsfel om det finns centrala synbortfall i näthinnan, så kallad excentrisk korrektion. På LVE kan Jörgen Gustafsson bättre arbeta med att testa särskilda optiska glas som kan ge synskadade större möjligheter att använda sina synrester.

Optik, övrig teknik och design kombineras på LVE och ger en helhet. Synpedagog Krister Inde medverkar i verksamheten. Han har sedan tidigt 70-tal utvecklat metoder att träna synrester med optiska hjälpmedel. Hans bok ”Synträning med optik” är idag översatt till nio språk.
- Jag är själv synsvag och vet vad det betyder att få träning och därmed kunna utnyttja teknik på rätt sätt. Det är viktigt att ordinerade hjälpmedel för synskadade används riktigt. På LVE kan alla som arbetar med professionell synvård få en resurs till sitt arbete, säger Krister Inde.

På LVE kommer en mängd nya projekt att bedrivas, bland annat MoviText. I det projektet försöker Krister Inde och Jörgen Gustafsson med hjälp av datorteknik ge människor med svag syn en möjlighet att lättare träna in sina hjälpmedel.

Bodil Jönsson, professor i rehabiliteringsteknik på CERTEC ser möjligheterna med det nya laboratoriet.
- De metoder som idag används inom vanlig synvård är i stort sett oanvändbara vid kraftigt nedsatt syn, low vision. Fältet är alltså vidöppet för både innovationer av optisk karaktär och för vidgade perspektiv på vilka synförmågor som är relevanta att mäta och förbättra, t e x förutom textseende även balans, orientering och ansiktsigenkänning, säger Bodil Jönsson och fortsätter:
- På LVE kommer vi att fritt ta in och kombinera metoder från andra tekniska områden som virtual reality och allmän datorteknik. Laboratoriet kommer att vara öppet för människor, verksamma inom synrehabilitering, som vill genomföra projekt inom programmets ramar och möjligheter.

CERTEC:s synforskningslaboratorium stöds med medel från Synskadades Riksförbunds stiftelse, Optikerförbundet, Synfrämjandet, Föreningen för synrehabilitering. Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse samt ett antal privata företag inom området.

För mer information kontakta Jörgen Gustafsson på telefon 046- 222 05 33 eller
Jorgen.Gustafsson@certec.lth.se eller besök www.certec.lth.se/lve


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-11-28