Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-12-19
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Göran Bexell utsedd till ny rektor för Lunds universitet


Regeringen utsåg torsdagen den 19 december professor Göran Bexell till ny rektor för Lunds universitet från och med den 1 januari 2003. Han kommer bl.a att arbeta för att samla hela universitet kring gemensamma mål och strategier.

Göran Bexell är född 1943 i Högsby, Kalmar län. Han har en bred akademisk utbildning och disputerade i teologi 1975. Från och med år 1990 har han varit professor i etik vid Lunds universitet. Han har haft en lång rad akademiska uppdrag och har mångårig erfarenhet av akademiskt ledarskap. Han var t ex dekanus för teologiska fakulteten 1995-99 och har varit ordförande i områdesstyrelsen för humaniora och teologi sedan år 2000. Han är också engagerad i universitetsövergripande sammanhang, t.ex som ledamot av universitetets ledningsgrupp för näringslivssamverkan, av universitetets Kulturforum och han har varit ordförande i Strategiska gruppen vid Lunds universitet.

Göran Bexell vill bredda ledningen av Lunds universitet och har därför initierat en översyn av ledningsarbetet. Ett förslag som nu diskuteras är att utse några prorektorer som ska ansvara för olika frågor, t ex kvalitetssäkring och rekrytering. En av prorektorerna ska vara hans ställföreträdare.

Som rektor vill han också arbeta för att samla hela universitetet kring gemensamma mål och strategier. Ett nyckelbegrepp är Ķuniversitetets idéĶ. Det handlar bl a. om att värna universitetens självständighet och dess rätt till oberoende forskning. Göran Bexell menar att en samling kring gemensamma mål är en förutsättning för att universitetet framgångsrikt ska kunna samverka med omvärlden. Han vill förbättra kontakterna med skola och näringsliv. Han planerar också att samla lokala och regionala politiker i ett Politikerforum som ska hjälpa till att stärka bilden av Lunds universitet.

- Forskningspolitiken blir en av de stora frågorna under kommande år. Där handlar det både om att identifiera och stärka sådana forskningsmiljöer där vi redan är starka och att garantera en frizon för den nyfikenhetsstyrda grundforskningen, säger han.

Lunds universitet är stort och diversifierat med starka forskningsprofiler inom vitt skilda områden. Göran Bexell menar att denna bredd är en tillgång som alla kan vinna på. Som rektor vill han bidra till att skapa fruktbara mötesplatser över ämnesgränserna. Han skulle gärna se att varje student från Lund i sin utbildning har med en kurs från ett ämne inom en annan fakultet. Det samarbetsprogram som etablerats mellan medicin och humaniora ser han som ett bra exempel. Han vill också stimulera fakulteterna att samarbeta mer inom forskarutbildningen.

Göran Bexell installeras som rektor för Lunds universitet fredagen den 24 januari.


Curriculum vitae, 2002-12-19

Professor Göran Bexell

Född 1943 i Högsby, Kalmar län

Akademiska examina och tjänster
Fil.kand, fil.mag, teol.kand 1969. Lärarhögskola 1970. Teol. doktor 1975 på avhandlingen Människans befrielse. Psykoanalys och kristen tro. Docent 1976. Universitetslektor och docent Lunds universitet 1975-90. Professor i etik vid Lunds universitet 1990.

Akademiska uppdrag mm
Dekanus för teologiska fakulteten 1995-99
Områdesordförande i Styrelsen för humaniora och teologi vid Lunds universitet fr o m 2000
Ordförande i styrgruppen för Plattform Humaniora inom Öresundsuniversitetet
Ledamot av Lunds universitets Kulturforum
Ledamot av Lunds universitets Ledningsgrupp för näringslivssamverkan
Ledamot av styrelsen för Miljövetenskapligt centrum, Lunds universitet
Ordförande Strategiska gruppen vid Lunds universitet. Avslutat.
Praeses i Vetenskapssocieteten i Lund 1992-95
Redaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift 1990-97 och ansvarig utgivare
Ledamot i Riksbankens jubileumsfond: området för Kultur, säkerhet och hållbar utveckling
Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund, Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund och Societas Ethica. Ledamot av styrelsen för Crafoordska stiftelsen och av styrelsen (suppleant) för Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse

Projektledning
Värdetraditioner, värdekonflikter och värdegemenskap i kulturarv och nutida samhälle. Forskningsprojekt 1995 - 1999 finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Avslutat.
Värdetraditioner, värdekonflikter och värdegemenskap i de nordiska länderna. Kontinuitet och förnyelse. Projekt finansierat av NOS-H (Nordiska samarbetsrådet för humanistisk forskning).

Forskarhandledning
Forskarhandledning fr o m 1990 av tolv avhandlingar

Medverkan i konferenser, symposier mm
Som etikexpert har Göran Bexell medverkat i ett stort antal seminarier, symposier, konferenser, utbildningar på inbjudan av ämbetsverk, politiska organisationer, landsting, företag, kyrkor, skolor mfl.

Pågående uppdrag
Förnyelse av organisationen för Humaniora-Teologiområdet vid Lunds universitet
Genomförande av Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Genomförande av Centrum för religionsvetenskap och teologi, Lunds universitet
Ordförande i arbetsgruppen för ny utbildning i Mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Familj
Gift med Ingrid Bexell, två barn. Bosatt i Lund

OBS! Fria pressbilder finns på nätet:

www.lu.se/info/rektor.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-12-19