Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-01-20
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Nobelpristagare blir hedersdoktor i Lund

Professor Ahmed H. Zewail, Nobelpristagare i kemi år 1999, är en av Naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer i år. De övriga två är professorerna Ernst Hairer, Genève och Rüdiger Wehner, Zürich. Samtliga har sedan länge nära kontaktar och vetenskapligt samarbete med LU-fakultetens forskare

Ahmed Zewail, kallad Femtokemins fader, fick Nobelpriset för att han visat att man med snabb laserteknik kan se hur atomerna i en molekyl rör sig under en kemisk reaktion. Dessa förlopp går ofattbart snabbt men Zewails teknik gör det möjligt att mäta dem på den tidsskala de verkligen sker - i femtosekunder. En femtosekund är 0,000 000 000 000 001sekund.. Femtokemi och femtobiologi är grunden för en stor del av forskningen vid avdelningen för kemisk fysik på Kemicentrum i Lund. Kontakterna med Zewail, hans arbete och idéer har haft stor betydelse för framväxten av Femtokemiområdet i Lund. Zewail, som är professor i Pasadena är en återkommande gäst i Lund och samarbetet med lundakemisterna tar sig många uttryck. De planerar gemensamt konferensserien Femtochemistry och har gemensamt Editoransvar för den internationella tidskriften Chemical Physical letters.

Ernst Hairer är professor i numerisk analys vid Université de Genve. Han har sedan femton år tillbaka en internationellt ledande ställning inom numerisk lösning av differentialekvationer och är medförfattare till det moderna standardverket på området. Hairer har också lämnat viktiga pedagogiska bidrag till matematiken och har på ett kreativt sätt använt datorberäkningar för att illustrera grundläggande matematisk begreppsbildning. Forskningen i numerisk analys i Lund behandlar numerisk lösning av differentialekvationer i vid mening. Den sträcker sig från konstruktion och analys av numeriska metoder till programvara. Den har stark anknytning till professor Hairers forskning och han har gjort stora insatser för att föra lundaforskarnas arbete i numerisk analys. Han har bl.a. i sitt standardverk beskrivit resultat från projekt vid LU.

RŸdiger Wehner är professor i zoologi i ZŸrich och chef för universitetets zoologiska institut. Han är en internationell förgrundsfigur inom neurobiologi och sinnesekologi. Han har speciellt forskat om ökenmyrors neurobiologi och beteende som han studerat från molekylär till ekologisk nivå. Hans studier har varit skolbildande inom dessa områden. Så har han t ex etablerat begreppet Ómatched filtersÓ som fått en central betydelse för modern forskning om djurens sinnen, beteende och ekologi. Det avser tolkningen av sinnesorgan och nervsystem som informationsfilter anpassade till omvärldens informationsinnehåll och djurens informationsbehov. Wehner har under många år haft breda kontakter med forskare i Lund, både i ekologi och på institutionen för cell- och organismbiologi.
Doktorspromotionen äger rum onsdagen den 28 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-01-20