Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-02-03
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Svensk bokförläggare blir hedersdoktor vid Lunds universitet

Bokförläggare Kjell Peterson, Atlantis bokförlag i Stockholm, är en av de tre nya hedersdoktorer som humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett. De övriga är professor em Claus Clüver, litteraturvetare från USA och professor Michael Carter, professor i arabiska vid Oslo universitet.

Bokförläggare Kjell Peterson, född 1936, har i 25 år framgångsrikt lett sitt företag Atlantis från att ha varit en liten utbrytare ur Bonnierkoncernen till att vara det kanske starkaste svenska kvalitetsförlaget, heter det i motiveringen. Utgivningen innehåller särskilt nordisk skönlitteratur, klassiker och historia i vid mening. Genom att vara drivande i bokklubben Clio har Peterson fått svenskar att läsa och lära historia igen. Han har vidare gjort en viktig insats för klassikernas ställning i Sverige. Kjell Peterson har flera anknytningar till Lund. Hans förlag har t.ex. köpt Allhems arkiv och nu senast kvalitetsförlaget Signum. En rad arbeten i idé-och lärdomshistoria har också getts ut på Atlantis genom Kjell Petersons försorg och bland författarna finns flera lundensare, t.ex. Gunnar Broberg, Svante Nordin, Rolf Lindborg, Elisabeth Mansén och Eva Österberg.

Claus Clčver är född 1932. Fram till sin pensionering ledde han undervisningen och forskningen i konstarternas och mediernas interrelationer (intermediala studier) vid Indiana University i Bloomington. Detta forskningsfält har sedan mitten av 1960-talet haft sitt amerikanska centrum i Bloomington. Clčver räknas som en av de ledande företrädarna för fältet intermediala studier och hans arbeten har betytt mycket för hur ämnet utvecklats vid Lunds universitet. Han har sedan 1990 kontakt med den lundensiska undervisnings-och forskningsmiljön, närmast med litteraturvetenskap men även med kulturvetenskap. Forskare från Lund har inbjudits som föreläsare i Bloomington.

Michael Carter, född 1939, är född i England och utbildad vid universitetet i Oxford. Han har inriktat sin forskning på arabisk lingvistik, speciellt den nationalarabiska grammatiska traditionen och är en av vår tids främsta auktoriteter på detta område. Han har varit verksam vid universitet runt om i världen och är numera professor i arabiska vid Oslo universitet. Han är väl orienterad i såväl den grammatiska litteraturen på arabiska som den arabiska poesin. Carter har besökt Lund flera gånger för föreläsningar och seminarier.


Lunds universitets doktorspromotion år 2003 äger rum onsdagen den 28 maj.
Information om promotionen kan ges av LUs akademiintendent Karin Dahlgren,
046/222 70 06 el 222 09 78. Karin.Dahlgren@rektor.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-02-03