Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-02-06
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Ny donationsprofessur frigör forskning

En ny professur som ska stödja forskning inom ämnena ekonomi och rättsvetenskap har inrättats vid Lunds universitet. Professuren bekostas genom en donation på 20 miljoner kronor från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser och tanken är att den ska främja forskning i den kände Lundaprofessorn Samuel Pufendorfs anda. Professuren är roterande och den förste innehavaren är Aleksander Peczenik, professor i allmän rättslära vid Juridiska institutionen.


Till skillnad från andra nyinrättade professurer handlar det i detta fall inte om att anställa en ny professor. Istället ska pengarna användas för att "köpa loss" forskare vid universitetet och ge innehavaren möjlighet att ägna större delen av sin tjänst åt forskning. Fyra procent av marknadsvärdet på donationen fördelas årligen som ersättning åt den institution som innehavaren av professuren hör hemma vid. På så sätt kompenseras institutionen för de tjänstgöringstimmar som den blir av med.

I och med den så kallade befordringsreformen som infördes 1999 finns idag allt fler professorer som har mycket undervisning i tjänsten och lite tid över för att bedriva forskning.
Professuren, som kan innehas under som längst fyra år, kommer att rotera bland professorer i vissa ämnen vid Lunds universitet. Dessa ämnen är nationalekonomi, juridik, sociologi, statsvetenskap, filosofi och ekonomisk historia.

Professuren har fått sitt namn efter Samuel Pufendorf som förmodligen är Lunds universitets internationellt mest ryktbara person genom tiderna. Han var en mycket bred forskare vilket ger många möjlighet att söka en professur i hans anda. Pufendorf var professor i Lund åren 1668-1676 och hans främsta ämnesområden var folk- och naturrätt. Han var anhängare av den moderna naturrätten vilket då ansågs vara kontroversiellt eftersom det innebär att rätten bör vara förankrad i människans förnuft och inte i Bibeln eller den romerska rätten.

Aleksander Peczenik, professor i allmän rättslära utsågs bland fem sökande till den förste innehavaren av professuren. Han ansågs mest lämpad på grund av sin omfattande internationella publicering av forskningsarbeten som "On law and reason" och "Grundlagen der juristischen Argumentation". Under sin tid som innehavare av professuren ska han arbeta med ett nytt forskningsprojekt med namnet "Justice in legislation and justice in adjuication".

Aleksander Peczenik kommer att inneha på Samuel Pufendorf-professuren fram till och med oktober 2004 då hans efterträdare tillträder under högtidliga former.

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades 1960. Deras främsta syfte är att främja forskning och undervisning inom de ekonomiska, medicinska och rättvetenskapliga områdena.


För mer information kontakta akademisekreterare Hans Modig på telefonnummer
046-222 30 78


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-02-06