Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-02-19
Jimmie Kristensson 046-222 94 58
jimmie.kristensson@info.lu.se

Bekämpningsmedel kan orsaka algblomning i sjöar

Bekämpningsmedel rubbar den ekologiska balansen och kan eventuellt orsaka algblomning i sjöar och vattendrag. Det visar Lina Wendt-Rasch, forskare på Ekologiska institutionen vid Lunds universitet, i en ny avhandling som presenteras den 28 februari.

Algblomning i sjöar är ett allvarligt miljöproblem. En vanlig förklaring är att näringsämnen från jordbruk eller reningsverk släpps ut i vattnet och orsakar övergödning. Under senare år har studier i experimentella ekosystem visat att även bekämpningsmedel kan orsaka algblomning genom att de rubbar den ekologiska balansen. Den förklaringen stöds i Lina Wendt-Raschs avhandling.

- Jag vill att man överväger hur bekämpningsmedel används och hur de påverkar miljön i förlängningen, säger Lina Wendt-Rasch

Inom jordbruket används stora mängder bekämpningsmedel. Under 2001 spreds mer än 1700 ton kemiska bekämpningsmedel på de svenska åkrarna. Gifterna kan sedan spridas med vinden eller följa med regnvatten och på så vis hamna i vattendrag och sjöar. Det medför att växter och djur utanför åkrarna riskerar att skadas. Växtbekämpningsmedel skadar främst vattenväxter och alger medan insektsbekämpningsmedel påverkar vattenlevande insekter, till exempel vattengråsuggor, sländelarver och zooplankton (mikroskopiska vattenlevande djur).

Lina Wendt-Rasch har undersökt bland annat hur konstgjorda dammar påverkas av Cypermethrin, som är ett insektsbekämpningsmedel och Metsulfuron-methyl, som är ett växtbekämpningsmedel. Hennes undersökningar visar att zooplanktonen försvinner eller minskar kraftigt när de utsätts för insektsbekämpningsmedlet. Det medför att antalet alger ökar eftersom zooplankton lever på alger.

Lina Wendt-Raschs avhandling visar även att antalet vattenväxter minskar kraftigt när de utsätts för växtbekämpningsmedlet. På så vis blir det mer näring kvar i de förorenade systemen. Denna extra näring utnyttjas av alger och då uppstår det algblomning.

Varför algerna inte skadas av växtbekämpningsmedlet är oklart. En förklaring kan vara att algerna har någon speciell egenskap som gör att de inte skadas av det växtbekämpningsmedel som användes i studien.


Lina Wendt-Rasch disputerar den 28 februari 2003 på avhandlingen Ecological effects of pesticides in freshwater model ecosystems. För mer information kontakta
Lina Wendt-Rasch på telefon 046-222 37 94 eller Lina.Wendt-Rasch@ekol.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-02-19