Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-03-06
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Ordförandeposter, mötesplatser, handledarutbildning
Fördelning av arbetsområden i den nya universitetsledningen

Nu är arbetsfördelningen klar för Lunds universitets nya ledningsgrupp. Rektor Göran Bexell har tillsammans med prorektor Ann Numhauser-Henning och de båda vicerektorerna Björn Wittenmark och Eva Åkesson diskuterat hur olika ansvarsområden och uppdrag ska fördelas inom gruppen. Ledningsgruppens huvuduppgift är att vara policyskapande.

Björn Wittenmark ska ta över ordförandeskapet för Campus Helsingborg.
- Det var naturligt att min företrädare Boel Flodgren hade detta ordförandeuppdrag eftersom verksamheten startade under hennes tid som rektor. Men nu är uppbyggnadsfasen över och då tycker jag det är bättre att mina medhjälpare tar över en del sådana uppdrag. Jag kommer ändå att ha helhetssynen och det kan vara en fördel att inte vara så bunden till verksamheten, säger Göran Bexell.

Ann Numhauser-Henning kommer att vara ansvarig för jämställdhetsfrågor och likabehandlingsfrågor liksom för forskarutbildningen. Hon ska också arbeta med att skapa fler mötesplatser inom universitetet. Det handlar både om konkreta mötesplatser och möten i form av nätverk, gemensamma grundutbildningar och forskarutbildningar över ämnes- och fakultetsgränser.

Eva Åkesson ska ha ansvaret för ett antal utbildningsfrågor, t.ex. kvalitetsutvecklingen i grundutbildningen, högskolepedagogisk utbildning, handledarutbildning och lärarutbildning. Till hennes ansvarsområde hör också rekryteringsfrågor och hon ska speciellt se till att bredd och mångfald beaktas vid rekrytering av nya studenter.

Björn Wittenmark ska ha ett särskilt ansvar för uppläggningen av frågorna angående forskningspolicy.
- Det är en stor fråga som vi ska jobba intensivt med den närmaste tiden. Hela grupper ska engageras, men Björn Wittenmark har ett särskilt ansvar och särskilt i relation till teknik och naturvetenskap, säger Göran Bexell.
Björn Wittenberg ska också arbeta med universitetets internationella kontakter. Till andra ansvarsområden hör ledarskapsutveckling och uppföljning. Han ska utveckla modeller för hur man följer upp beslut och verksamhet.
- Vi är duktiga på att fatta många beslut inom universitetet men dåliga på att följa upp dem. Det ska vi ändra på nu, säger Göran Bexell.

Göran Bexell ska ha ansvar för omvärldskontakter och han har också många styrelseuppdrag som hör till rektorsposten. Som rektor har han tillsammans med de övriga ansvar för arbetet med alla frågor.

- Tills vidare är det också rektor som fattar besluten. Det är många högskolor som har infört en breddad ledningsstruktur och jag har varnats för att vara otydlig vad gäller beslutsfunktionen. Därför ska jag vänta med att delegera beslutsfattande och när jag gör det ska det vara mycket tydligt, påpekar han.

Ledningsgruppen ska försöka träffas en fast tid varje vecka. Dessutom blir det många improviserade möten i olika konstellationer. I gruppen ingår också förvaltningschefen Peter Honeth. Lunds Studentkårs Presidium kommer att delta vid gruppens mer formella möten. Prorektorn och de nya vicerektorerna ska vara med i dekanrådet,

- Denna förstärkning av universitetsledningen har mottagits på ett mycket positivt sätt av dekanrådet, prefekter, studentkårerna, facket och unversitetsstyrelsen. Vi ska nu arbeta på att finna våra arbetsformer. Universitetet kommer att vinna på att gemensamma frågor får en förstärkt ledningsstruktur, säger Göran Bexell.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-03-06