Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-03-27
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Riktlinjer för fundraisingverksamhet vid Lunds universitet

Att förbättra samverkan med omvärlden är ett prioriterat mål för Lunds universitet och verksamheten med externa kontakter/fundraising är en del av detta arbete.
Riktlinjer för fundraising har nu fastställts av rektor Göran Bexell. Liksom övrig verksamhet vid universitetet ska fundraising styras av de grundläggande värden som anges i den strategiska planen. Det innebär att universitetets egenart och akademiska integritet alltid ska värnas.


Syftet med fundraising är att initiera och utveckla långsiktiga och betydelsefulla relationer med näringsliv, stiftelser och privatpersoner för att öka handlingsutrymmet för universitetets strategiska satsningar.
Carina Skoglund som är ansvarig för fundraisingverksamheten kommer att arbeta med olika koncept för att knyta externa personer och organisationer från samhällets olika sektorer, särskilt näringslivet, närmare universitetet. I handlingsplanen ingår också att vårda och följa upp kontakter i nära samarbete med universitetsledning och ledningspersoner inom respektive fakultet.
Stiftelser är en viktig målgrupp för att finna externa medel till prioriterade satsningar inom universitetet. Därför är det angeläget att aktivt vårda och utveckla dessa relationer.
Under år 2003 kommer stiftelser att inbjudas till universitet och få presentationer av strategiskt viktiga forskningsprojekt. Detta ska bidra till att skapa nya nätverk mellan stiftelser och till att medverka till samfinansiering mellan stiftelser.
Under våren 2003 kommer ett antal företag att kontaktas och erbjudas medlemskap i Lunds universitets vänner - ett nytt koncept som syftar till fler kontaktytor mellan universitetet och näringslivet. Medlemskapet utformas som ett årligt abonnemang vilket ger rätt för ett antal personer i företagsledningen att på olika sätt ta del av kunskap som finns inom universitetet.
Lunds universitets vänner utgör ramen för olika aktiviteter och möten som ska visa på det breda utbudet från Sveriges största samlade enhet för högre utbildning och forskning. Ett företags ledningsgrupp ska t.ex. kunna ha möten i universitetsmiljö, ta del av ny och intresseväckande kunskap, besöka forskningsmiljöer, träffa forskare och studenter och kanske delta i seminarier i utvalda ämnen.
Abonnemangsavgiften är inte fastställd ännu men Göran Bexell menar att den bör uppgå till minst 100.000 kr per år. Avgifterna kommer att tillfalla Lunds universitets Framtidsfond. Fördelning av medel ur denna fond ska beslutas av rektor i samförstånd med ledningsgrupp och dekanråd.
En extern rådgivande kommitté ska tillsättas. Den ska bestå av ledande företrädare för näringslivet och samhället i övrigt. I kommitténs uppgifter ingår också att aktivt verka för att stärka Lunds universitets anseende som en attraktiv samarbetspartner.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-03-27