Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-04-11
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Lunds universitet spikar plan för breddad rekrytering

Lunds universitets styrelse antog på fredagen en handlingsplan för att bredda rekryteringen och öka mångfalden vid universitetet. Under tre år ska man ta krafttag för att minska snedrekryteringen.

Åren 2003-2005 ska Lunds universitet arbeta hårt för att bättre spegla samhället i övrigt när det gäller etnicitet, social bakgrund, funktionshinder och kön.
Men även den totala rekryteringen ska öka och målet är uppsatt av regeringen:
50 procent av varje årskull ska ha påbörjat högskolestudier innan 25 års ålder. Dessutom slår den nya handlingsplanen fast att särskilda insatser ska göras för att öka rekryteringen till naturvetenskap, språk och vissa tekniska utbildningar samt vissa kurser inom samhällsvetenskap, humaniora och teologi.

Rekryteringsarbetet ska bedrivas utifrån tre huvudlinjer - generellt ökad synlighet, riktade åtgärder för särskilda grupper samt genom en förbättrad introduktion och uppföljning i utbildningen.
Sammanlagt har 12 miljoner kronor anslagits till rekryteringsarbete för de tre kommande åren. En del projekt och aktiviteter som ryms inom handlingsplanen finansieras genom anslag från den centrala rekryteringsdelegationen som inrättats av regeringen.

Bakgrunden till handlingsplanen för breddad rekrytering är regeringspropositionen Den öppna högskolan från 2001 där alla lärosäten uppmanades att sätta upp åtgärdsprogram för att komma till rätta med snedrekryteringen.

------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta rekryteringssamordnare Eiwor Acosta,
tel 046-222 70 09, e-post Eiwor.Acosta@info.lu.se
Läs mer om rekrytering på www.lu.se/info/intra/rekrytering


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-04-11