Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-04-15
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Justitiekanslern friar Lunds universitet
från studenters anspråk på skadestånd

Lunds universitet frias från anklagelsen att ha lämnat felaktiga uppgifter på sin hemsida om internationella mastersutbildningar. Justitiekanslern avslår de anspråk på skadestånd från staten som två studenter ställt då de anser att universitetets information varit vilseledande.


Bakgrunden är att Lunds universitet erbjuder en kurs i ÓMaster of European AffairsÓ , det sk MEA-programmet och att den presenterats under rubriken ÓPostgraduate studiesÓ på universitetets hemsida. De två klagande studenterna antogs till kursen och flyttade från Japan till Lund för att genomföra utbildningen. När de börjat kursen fann de att utbildningen inte var en internationell mastersutbildning, som de antagit, utan en svensk magisterutbildning och därmed att hänföra till grundläggande högskoleutbildning. De ansåg sig lurade och krävde staten på sammanlagt 247.000 kr för bl.a. flytt- och reskostnader.
Högskoleverket, som fick yttra sig i ärendet, gav studenterna rätt och kritiserade Lunds universitet för att ha marknadsfört en magisterutbildning som Ópostgraduate studiesÓ.
Lunds universitet å sin sida har hävdat att översättningen av ÓmagisterÓ till ÓMasterÓ har accepterats i flera år och att i information till internationella målgrupper finns det fog för att använda de engelsk/amerikanska benämningarna Ópostgraduate/graduateÓ för att beskriva utbildningarnas nivå. Universitetet får stöd från universitet i bl.a. Storbritannien och Australien. Den aktuella utbildningen vid Lunds universitet har också bedömts som likvärdig med mastersutbildningarna vid andra universitet inom EU.
Justitiekanslerns samlade bedömning är att universitetets information, även om den kan anses ofullständig och något missvisande, inte är felaktig och därmed är staten inte skadeståndsansvarig.
Sedan den 1 januari i år måste det finnas en bilaga till examensbevis där utbildningen och dess plats i det nationella utbildningssystemet beskrivs. Justitiekanslern tycker att även studenter som tänker söka en viss utbildning bör kunna ta del av en sådan bilaga.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-04-15