Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-04-23
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Studentbarometern 2003
Samhällsvetenskap/Ekonomi

I dagarna skickas en Studentbarometer ut till 4 000 studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Studenterna utgör att representativt urval av dem som studerar vid Ekonomihögskolan och Socialhögskolan eller läser statsvetenskap, social-, beteende-, och genusvetenskap. Studentbarometern är en enkät som ger studenterna möjlighet att redovisa sina erfarenheter av utbildningens kvalitet.

Studentbarometern bygger på principen att det är studenterna själva som avgör vilka frågeområden som är av intresse. Drygt 70 studenter från samtliga institutioner inom fakulteten har medverkat i att föreslå vad som skall tas upp i enkäten. Barometern har därefter utarbetas av studenternas representanter tillsammans med Utvärderingsenheten vid Lunds universitet. På så sätt har studenternas syn på utbildningen och vad som är viktigt i deras studiesituation kommit till direkt uttryck redan i enkätens utformning.

Lunds universitet har blivit känt för studentinflytandet genom Studentbarometern. Den har fått efterföljd vid flera andra svenska och utländska universitet. De två första studentbarometrarna, som genomfördes 1996 och 2000, vände sig till studenterna inom hela Lunds universitet. Höstterminen 2002 förändrades upplägget och studentbarometern genomfördes inom enbart humanistiska ämnen. Resultatet kunde därmed få direkt tillämpning i utbildningsprogrammen och ämnesutbildningarna.

Barometern är utformad så att studenterna bedömer både hur viktiga olika aspekter på undervisning och studier är och hur nöjda de är med faktiska förhållandena i den utbildning de går på. På så sätt identifieras sådant som behöver förbättras för att stärka utbildningens kvalitet. Det blir också möjligt att se var utbildningen fungerar som bäst och kan tjäna som förebild för andra.

För frågor kontakta Lars Larsson, projektsekreterare vid Utvärderingsenheten, Lunds universitet 046-222 70 43, Lars.Larsson@evaluat.lu.se.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-04-23