Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-06-02
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Magisterprogrammet i kommunikation
vid Campus Helsingborg utvärderat

Magisterprogrammet i kommunikation vid Campus Helsingborg, Lunds universitet, har utvärderats av universitetets utvärderingsenhet. Programmet startade hösten 2000 och utvärderingen av de första åren visar bland annat att kursprestationerna är bra och genomströmningen god, men att examensarbetet är en flaskhals. Examensarbetena fyller inte etablerade akademiska krav på magisteruppsatser. En del av studenterna är tveksamma om vilken nytta de har av utbildningen på arbetsmarknaden.

Magisterprogrammet bygger på tidigare högskoleutbildning. Utbildningen är tvåårig och skall ge studenterna en kommunikations-teoretisk grund. De utvecklar också sin skapande förmåga och lär sig använda multimediala verktyg. Utbildningen är unik i Sverige i sin strävan att behärska hela detta kommunikationsperspektiv. Man har därför byggt upp samarbete med utländska institutioner med liknande profil. Utvärderingen rekommenderar att dessa kontakter vidareutvecklas för att på sikt skapa en institution av internationell standard vid Campus Helsingborg.

Bra kursprestationer men brister i slutresultatet
Lärarna på utbildningen har bedömt att studenterna uppnår acceptabla eller goda kunskaper och färdigheter på de olika kurserna. Det har dock varit en inflation i betyget väl god-känd. Genomströmningen är god med undantag för det avslutande examens-arbetet som utgör en flaskhals i utbildningen. Träningen i muntlig presentation hör till de starkare sidorna. Studenterna är otill-fredsställda med utbildningen inom multimediaområdet. Metodundervisningen har god kva-li-tet.
Kursen i konsumtionsekonomi har bristfällig kvalitet.
Två externa sakkunniga har hjälpt till att granska examensarbetena. De bedömer att arbetena inte når upp till etablerade akademiska krav på magisteruppsatser. De traditionella uppsatserna är dock inte helt rättvisande för att bedöma resultaten från en utbildning av detta slag. Programmet rekommenderas därför att utveckla innehåll och form för examens-arbetena så att de kan bygga på samlade kunskaper och färdigheter som skapats under utbild-ningen.

Pedagogiskt utvecklingsarbete kan få betydelse för andra utbildningar
Programmet arbetar med en pedagogisk modell som inriktas på individualise-ring och aktivt skapande. Den är relevant med tanke på att studenterna har varierande utbildningsbakgrund. Modellen bör dock utvecklas så att tydliga kravnivåer fast-ställes för studenternas prestationer. Utmaningen är att från studenternas tidigare studier i vitt skilda ämnen skapa en påbyggnad som når god magisterkvalitet och kan tjäna som grund för fortsatt forskar-utbildning. Om Campus Helsingborg lyckas med den uppgiften kan det få stor pedagogisk betydelse för de många magisterutbildningar med bredd som nu växer fram vid landets högskolor.

Problematiskt i förhållande till arbetslivet
Programmet rekryterar främst studenter från humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar som söker kompletterande utbildning för att skaffa sig vägar ut i arbetslivet. De studenter som deltagit i denna utvärdering är emeller-tid tveksamma om hur väl utbildningen svarar mot ett realistiskt arbetslivs-perspektiv. En undersökning om nyttan av utbildningen i arbetslivet bör därför genomföras om några år. Även om studenternas roll i ett framtida arbetsliv kan vara svår att förutsäga, är det dock klart att de kommer att arbeta i företag och organisationer som är stadda i förändring. Ett skäl att anställa högskoleutbildad personal är att de för-väntas bidra till och leda förändringsarbete. Det är därför viktigt att studenterna redan under utbildningstiden har inflytande och aktivt medverkar i högskolans kvalitets-arbe-te. Formerna för denna medverkan behöver bli bättre.

College of Communication blir Institute of Communication
Lunds universitet har valt att starta denna nya utbildning, med nya lärare i en stad utan egentlig högskoletradition, och redan från början ge den magister-status. Utvärderarna anser att beteckningen College of Communication är vilseledande med tanke på att collegeutbildning i Sverige står för något helt annat. Styrelsen för Campus Helsingborg har därför nu ändrat benämningen till Institute of Communication. Det återstår dock att fastställa organisationens institu-tion-ella status och att bygga upp en forsknings- och utvecklingsorganisation. En sådan är nödvändig för att vidareutveckla verksamheten till en nivå som kan vinna nationell och internationell legitimitet.

Upplysningar lämnas av
utvärderingschefen Karl-Axel Nilsson tel 046-2227039 eller 070-5927039.


Utvärderingsrapporten finns tillgänglig på

www.evaluat.lu.se/publ/MagisterprogrKomm.pdf


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-06-02