Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-06-13
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Diskrimineras studenter?


En ny lag om likabehandling av studenter trädde i kraft förra året. Lagen berör diskriminering av studenter på grundval av kön, etnicitet, sexuell läggning samt handikapp och funktionshinder och tydliggör att om en student trakasseras av något av dessa skäl är detta att betrakta som diskrimine-ring. Riksdagen har nu utvidgat lagen till att också gälla studenter som diskrimineras på religiös grund. Utvärderingsenheten vid Lunds universitet har genomfört en rad undersökningar om risker för att studenter diskrimineras. Resultaten redovisas i
en rapport

.
I lägesrapporten ÓRisk för diskrimine-ringÓ ställs bl.a. frågan om vilket bemötande studenter har rätt att förvänta.
-Det gäller exempelvis den muslimska student som kritiserades av en lärare för att hon bar huvudduk.
- Det gällde den homosexuelle student som i musikundervisningen blev anklagad för att ha en alltför Óbögig fingerställningÓ.
- Det gällde också den student med dyslexi som hörde kursansvarig lärare uttrycka lättnad över att han inte såg någon med funktions-hinder i den nya studentgrupp han hade framför sig.

Undersökningarna visar att risker för diskriminering och kränkningar förekommer i studentlivet utanför universitetets egent-liga ansvarsområde. Särskilt nationslivet beskrivs som problematiskt av ett flertal intervjupersoner. Sexuella trakasserier får inte bortförklaras med vidlyftiga alkohol-vanor. Många av nationerna saknar jämställdhetspolicy. Utfrysning och kränkning av homosexuella studenter förekommer inom flera nationer. Även den enkönade spextraditionen uppfattas som diskriminerande av vissa studenter. De anser t.ex. att företrädare för uni-ver-sitetet legitimerar föråldrade sociala vanor bland studenterna, då de uppträder som inspektorer i nationerna eller som honoratiores vid spexpremiärer.

Rapporten från dessa undersökningar har nu presenterats i den arbetsgrupp som under prorektor Ann Numhauser-Hennings ledning skall arbeta med dessa frågor. Arbetsgruppen planerar att under hösten arrangera en rad seminarier kring de resultat som Utvärderingsenheten presenterat. Gruppen kommer också att utarbeta förslag till handlingsprogram som skall fastställas av universitetsstyrelsen inför 2004.

De underökningar som hittills genomförts har lett fram till förslag om 27 olika åtgärder. Dessa rör
Ledningsfrågor
Exempel: Universitetet har fastställt en handläggningsordning för diskrimineringsfall men informationen måste nå ut till studenterna. Ingen
av de studenter som ansåg sig blivit utsatta för trakasserier kände till hur man skall anmäla detta och hur universitetet behandlar sådana ärenden.
Undervisningen
Exempel: Det förekommer undervisning som anger att homosexualitet är orsakad av personlighetsstörningar utan att redogöra för alternativa teorier. Berörda studenter har uppfattat detta som kränkande. I rapporten föreslås en granskning av den vetenskapliga kvaliteten i hur sexuell läggning behandlas i undervisning och kurslitteratur
Personalutbildning och personalinformation
Exempel: Alltför många fall konstateras då lärare stått oförberedda i mötet med handikappade studenter. Denna brist gäller allt-ifrån kunskap om funktionshindrets innebörd till frågor av hur man skall lösa praktiska problem i den omedelbara undervisningssituationen. Kommunikationsvägarna från handikappenheten till samtliga utbildningar liksom innehållet i den information lärarna får bör utvärderas och kvalitetssäkras.
Studieinformation
Exempel:
En student med invandrarbakgrund har påtalat att det är svårt att förstå ansökningsinformation, antagningsbesked och hur kritik mot handläggnings-ordningen prövas. En närmre undersökning av dessa svårigheter bör göras med påföljande åtgärder.
Studenthälsan
Exempel: 3 % av de kvinnliga studenterna anger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, som ofta påverkat deras hälsa och skapat problem i studierna. Endast få av dessa studenter har fått stöd inom universitet för att lösa sina problem. Infor-mation bör utarbetas och publiceras som kan inge förtroende för Studenthälsans kompetens och anonymitetsskydd i uppgiften att arbeta med studie-relaterade problem även bland dessa studenter.

Rapporten Risk för diskriminering? finns tillgänglig på http://www.evaluat.lu.se/overutv.htm

Ytterligare information ges av utvärderingschefen Karl-Axel Nilsson tel. 046/2227039.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-06-13