Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-06-19
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lunds universitet åtalar och avskedar forskare
som misstänks för ekonomisk brottslighet

Den kvinnliga forskare vid Universitetssjukhuset i Malmö som misstänks för ekonomiska oegentligheter avskedas nu från sin tjänst. Det beslöt personalansvarsnämnden vid Lunds universitet på torsdagen. Nämnden beslöt också enhälligt att anmäla forskaren till åtal.

Personalansvarsnämnden där universitetets rektor Göran Bexell är ordförande, har låtit göra en utredning som visar omfattande oklarheter rörande forskarens hantering av bl a forskningsmedel. Direkta felaktigheter och ekonomiska oegentligheter har konstaterats ifråga om utbetalningar. Forskaren har förklarat de felaktiga utbetalningarna m m med att hon inte haft kunskap om reglerna. Men nämnden anser inte att hennes förklaring räcker för att undanröja skälig misstanke om brott.
Nämndens beslut att avskeda forskaren motiveras b l a med att hon i stor omfattning har åsidosatt universitetets samt universitetssjukhusets föreskrifter, rutiner samt gällande lagar och regelverk.
- Universitetet ser särskilt allvarligt på att den misstänkta brottsligheten belastat externa forskningsmedel för vilka mottagaren har ett särskilt ansvar, säger nämnden.
Under utredningen har det också kommit fram att forskaren försökt överföra läkemedelsstudie från sjukhuset till en privat stiftelse och att hon har brustit i aktsamhet vid fullgörande av läkemedelsprövningar.
Revisorerna bedömer att forskaren har uppfattat beviljade forskningsmedel som Ósina pengarÓ och att hon ansett sig ha rätt att själv bestämma hur de skulle disponeras. Hon har kunnat kvittera ut stora belopp i ersättning till sig själv.
Att merparten av oegentligheterna ligger på sjukhussidan tror revisorerna beror på att internkontrollen vid universitetet har fungerat bättre.
Forskaren har vid UMAS kostnadsfört utlägg för taxiresor under 2001 och 2002 för totalt 55.000 kronor och utlägg på 100.000 kr för flygresor och representation. Vissa resor har karaktären av privata levnadskostnader. Andra exempel på oegentligheter är att forskaren har betalat ut 40.000 kr som stipendier istället för lön för arbete. Läkare som medverkat i forskningsstudier har fått extra ersättning vid sidan om. Inga sociala avgifter har betalts och ingen kontrolluppgift har lämnats. Förfarandet rubriceras som misstänkt skattebrott. En restaurangfaktura för en disputationsmiddag har förfalskats att avse ett ÓläkarseminariumÓ och tagits upp som forskningskostnad.
Forskaren förklarar samtliga fall med att hon saknat kunskap och att verksamhetschefen har sanktionerat åtgärderna. Detta förnekas dock av verksamhetschefen.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-06-19