Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-10-28
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitet inte skadeståndsskyldigt

Lunds universitet är inte skyldigt att betala skadestånd till en student som tvingats avsluta sin trafikflygarutbildning. Det har Justitiekanslern nu slagit fast.

När studenten antogs vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (TFHS) hösten 1997 var Försvarsmakten huvudman för utbildningen. I januari 1998 överfördes verksamheten till Lunds universitet. Skolchefen för TFHS beslöt hösten 1998 att avbryta studentens utbildning i den praktiska delen, eftersom han ansågs utgöra en risk ur flygsäkerhetssynpunkt. Studenten var då klart underkänd i de praktiska delarna och hade bland annat fått göra tretton omprov, vilket är mer än vad en grupp på tjugo studenter sammanlagt normalt gör.

Sedan Lunds universitet övertog TFHS lyder verksamheten under de speciella regler som gäller för universitet och högskolor, där man inte formellt kan avskilja en student från högskoleutbildning. Lunds universitet hade vid upprepade tillfällen omtalat för Utbildningsdepartementet att högskolelagens regler om avskiljande inte var tillräckliga vid de speciella förutsättningar som gällde TFHS. I brist på sådana kunde universitetet dock inte fatta något annat beslut än att i enlighet med Luftfartsverkets föreskrifter avbryta studentens utbildning.

Studenten har därefter begärt skadestånd av staten på 240.000 kr för utebliven inkomst under de 16 månader som utbildningen pågick. Han menar att han avskilts från utbildningen utan vare sig saklig grund eller lagstöd.

Högskoleverket har uttalat sig till förmån för studentens yrkande, och menar att Lunds universitets beslut strider mot lagen. Studenten skulle således kunna få ersättning.

Luftfartsinspektionen och Luftfartsverket har dock vänt sig mot detta och menar att högskoleförfattningarna inte varit helt anpassade till trafikflygarutbildningen som regleras av luftfartsförfattningarna.

Nu har Justitiekanslern beslutat i ärendet, och menar bland annat att man måste ta hänsyn till verksamhetens art och ändamål och under vilka omständigheter beslutet har fattas.
ÓNågon skadeståndsskyldighet har därför enligt min mening inte uppkommit för staten genom universitetets beslut. Tvärtom tycks universitetet ha handlat i allt väsentligt riktigtÓ, skriver Justitiekanslern.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-10-28