Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-11-05
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Ny rapport om studenter med funktionshinder
och deras erfarenheter av Lunds universitet

Vilka erfarenheter har funktionshindrade studenter av utbildningen vid Lunds universitet? Denna fråga behandlas som en del av en mer omfattande uppföljning av de grupper som berörs av lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286). Uppföljningen, som inleddes år 2002, genomförs av Utvärderingsenheten vid Lunds universitet på uppdrag av rektor. Funktionshindrade studenters utbildningserfarenheter har kartlagts i kvalitativa intervjuer med ett strategiskt urval och enkäter riktade till studenter med stöd för funktionshinder. Resultaten redovisas i rapporten ”Studenter med funktionshinder och deras erfarenheter av utbildningen vid Lunds universitet” som finns att läsa på www.evaluat.lu.se/publ.htm

Undersökningen visar att de funktionshindrade studenternas samarbete med kurskamrater och lärare fungerar bra, men de ställs ibland inför situationer som de upplever som kränkande. De vanligaste formerna av kränkning består i att man känner sig negligerad när undervisningen inte anpassas efter ens behov, att ens intellektuella förmåga eller kompetens inför arbetslivet ifrågasätts. Framförallt studenter med osynliga och i högskolesammanhang definitionsmässigt ”nya” former av funktionshinder, som dyslexi och psykiska problem, känner sig ibland kränkta på grund av sitt funktionshinder. Av de ca 250 studenter som får stöd för funktionshinder har hälften stöd för dyslexi och var tionde för psykiska problem.

Vid Lunds universitet finns en central stödenhet för handikappfrågor, Avdelningen för handikappverksamhet. Studenterna är mycket nöjda med tillgången på olika former av stöd och den dialog de har med handikapphandläggaren om stödets utformning. Att universitetets handikappverksamhet fungerar bra och den goda tillgången på stödåtgärder anger flera av studenterna som skäl till att de gärna skulle rekommendera andra med samma funktionshinder som de själva att studera vid Lunds universitet. Hela 84 % av studenterna i undersökningen ställer sig tveklöst positiva i denna fråga.

Kontaktperson:
Margareta Nilsson Lindström, Utvärderingsenheten, Lunds universitet
tel: 046-222 0842

www.evaluat.lu.se/publ.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-11-05