Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-12-01
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Professor anmäld för trakasserier

Doktorandkåren vid Lunds universitet har anmält en professor för trakasserier mot en kvinnlig doktorand. I anmälan som är ställd till rektorsämbetets kansli åberopas lagen om likabehandling av studenter.


Professorn ifråga har fram till nu varit huvudhandledare för doktoranden. I sin anmälan uppger doktorandombudsmannen att professorn inte respekterat att doktoranden inte ville ha ett förhållande med honom. "Trots ett avböjande från hennes sida har han fortsatt att söka kontakt. Detta kontaktsökande har med tiden övergått till ett mer hotfullt agerande."

Doktorandombudsmannen Johan Modée som har undertecknat anmälan
gör också den bedömningen att professorn med lögner misskrediterar doktorandens person och insatser som forskarstudent. Det har skett genom brev till olika personer vid den institution där båda arbetar.

Byrådirektör Anders Lindahl, personalenheten vid Lunds universitet, säger att universitetet ser allvarligt på alla anmälningar av den här karaktären.

Efter utredning kommer rektor att ta ställning till vidare åtgärder med anledning av anmälan.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-12-01