Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-12-19
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

De ska leda samhällsvetare
och ekonomer

Från årsskiftet delas den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, och Ekonomihögskolan blir egen fakultet. Professorn i socialt arbete Sune Sunesson har utsetts till dekanus för nya mindre s-fakulteten, och universitetslektor Paula Uddman, statsvetenskap, till prodekanus enligt ett rektorsbeslut.
Professorn i företagsekonomi Olof Arwidi blir som väntat rektor för den självständiga Ekonomihögskolan, och professorerna Inga Persson, nationalekonomi, och Claes Norberg, handelsrätt, prorektorer.

Lärarrepresentanter i den nya samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen blir professor Carl-Martin Allwood, psykologi, universitetslektor Tina Kindeberg, pedagogik, universitetslektor Kjell Nilsson, sociologi, professor Lars-Olof Olander, kulturgeografi och universitetslektor Eva Fasth, genusvetenskap. Allmänrepresentant blir Ursula Berge, Tankesmedjan Agora, medan fyllnadsval ska hållas för länsöverdirektören, Lise-Lotte Reitner, som invalts i universitetsstyrelsen.
Lärarrepresentanter i den nya fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan blir universitetslektor Gudbjörg Erlingsdottir, företagsekonomi, professor Björn Holmquist, statistik, universitetslektor Thomas Kalling, informatik samt universitetslektor Lars Svensson, ekonomisk historia.
Allmänrepresentanter blir Elisabeth Hägg, Perstorp IT Operations Center, Stephan MŸchler, Sydsvenska industri- och handelskammaren samt Birgitta Neuhauser, Neuhauser & Falck.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-12-19