Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-01-29
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Naturvetarnas nya hedersdoktorer

En svensk meteorolog, en dansk kemist och en holländsk astronom hur utsetts till hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet för år 2004. De har på ett värdefullt sätt bidragit till olika forskningsinriktningar vid universitetet, nämligen inom flyttfågelforskning, proteinkristallografi och teleskopkonstruktion.


Meteorologen Bertil Larsson tjänstgjorde vid Krigsflygskolan i Ljungbyhed fram till nedläggningen av F5. I nästan trettio år har han varit en nyckelperson i den forskning om hur fåglar flyttar och orienterar sig som bedrivs vid universitetets ekologiska institution. Tack vare Bertil Larssons insatser har det varit möjligt att studera hur fåglar förflyttar sig med hjälp av radar. Resultaten av dessa övervakningsstudier omsatte Larsson till ett ÓfågelvarningssystemÓ som användes av Flygvapnet i tjugo år och ledde till drastiskt minskad kollisionsrisk mellan flygplan och fåglar.
Bertil Larsson har också planerat och genomfört fleråriga radar- och fältstudier över fåglars förflyttning över den grönländska inlandsisen. Han har spelat en stor roll i de polarexpeditioner lundaforskare deltagit i genom att utveckla en målföljningsradar som kan användas på däcket på isbrytande fartyg. Han har också byggt upp den radarstation för fågelföljning som finns på Ekologihusets tak. Han har möjliggjort uppbyggnaden av en mycket särpräglad forskningsprofil inom delar av zooekologin vid Lunds universitet som saknar internationellt motstycke.

Professor Sine Larsen är strukturell kemist med bakgrund i röntgenkristallografi och fysikalisk kemi. 1997 utnämndes hon till professor i strukturell kemi vid Köpenhamns universitet. Året dessförinnan blev hon invald i exekutivkommittén för International Union of Crystallography. Sedan juni 2003 är Sine Larsen forskningsdirektör vid det europeiska synkrotronforskningsinstitutet ESFR i Grenoble.
Genom åren har Sine Larsson haft täta kontakter med avdelningar vid Kemicentrum i Lund, däribland Avdelningen för molekylär biofysik. Man har samarbetat om kurser, utrustning och kompetens. Sedan 1991 har strukturbiokemisterna i Lund och Köpenhamn haft årliga konferenser som blivit mycket välbesökta och uppskattade. Utan professor Larsens engagemang skulle dessa konferenser inte ha kommit till stånd. Hennes kanske största bidrag till en svensk-dansk samverkan är att få fram utrustning för makromolekylär kristallografi vid MAX-lab, det nationella synktrotronljuslaboratoriet i Lund.
Sammanfattningsvis har hennes engagemang betytt mycket och är av bestående värde för en intensiv och nära samverkan mellan universitet och högskolor på bägge sidor av Öresund.

Astronomen Jacques beckers föddes 1934 i Nederländerna. Han är sedan 1968 amerikansk medborgare och f n knuten som astrofysiker till University of Chicago. Han är mycket respekterad forskare, bl a för sina insatser när det gäller att förstå solens och andra stjärnors fysik. beckers har också blivit känd för all den avancerade instrumentering han utvecklat för olika slags astronomiska observationer. 1979 - 1984 ledde han projektet MMT, Multiple Mirror Telescope, vid Mt Hopkins i USA. Det var banbrytande för tekniken att bygga stora teleskopspeglar som består av olika segment.
När teleskopgruppen vid Institutionen för astronomi i Lund i början på 1990-talet började arbeta med projekteringen av en ny generation teleskop med mycket stora huvudspeglar var många internationella kolleger tveksamma. Men beckers stödde projektet från första början och blev en regelbundet återkommande rådgivare och idéspruta. Han har också intresserat sig för institutionens doktorander och examensarbetare och på olika sätt hjälpt och stimulerat dem.I dag arbetar teleskopgruppen på ett teleskopkoncept där huvudspegeln är 50 meter i diameter. På grund av alla dessa insatser blir nu beckers hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-01-29