Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-06
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Ny studentbarometer skickas ut i dagarna

Nu är det är det tid att undersöka kvaliteten på utbildningen vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet. Inom den närmaste tiden kommer såväl studenter som lärare att få svara på enkäter och ge sin bild av utbildningen.

Lunds universitet har blivit känt för sina Studentbarometrar som fått efterföljd vid flera andra svenska och utländska universitet och högskolor. Studentkårerna medverkar i att ta reda på och bestämma vilka frågor som bör tas upp i dessa enkätundersökningar för att belysa kvaliteten i utbildningen. Studenterna får sedan möjlighet att redovisa sina erfarenheter av de faktiska förhållandena.

Tidigare har humanister, samhällsvetare och ekonomer nagelfarit sina utbildningar och pekat ut deras starka och svaga sidor. Nu är det naturvetarnas tur!

Diskussioner om resultaten har tidigare förts inom fakulteter och institutioner. Ibland har någon upprörd studierektor också gjort sig hörd i offentligheten.
Naturvetarna går nu ett steg längre. Det blir inte bara en Studentbarometer utan även en Lärarbarometer! På detta sätt kan även lärarna ge sin syn på de frågor som studenterna pekat ut. Naturvetarna ser fram emot en spännande dialog mellan lärares och studenters erfarenheter.

I dagarna får studenterna sin barometer. Naturvetarna vill granska undervisning, självstudier och examinationen från olika synvinklar. Har studenterna goda förutsättningar för att de lär sig att kritiskt värdera sakuppgifter och experimentella data? Är de nöjda med förberedelsen inför det framtida yrkeslivet och den träning de får i att göra etiska ställningstaganden? Får studenterna den hjälp de behöver för att kunna studera effektivt och att välja kurser som leder till det yrke de önskar?

Om någon vecka är det lärarnas tur. De kommer att bedöma de egna insatserna för att främja studenternas utveckling. Vilken betydelse fäster lärarna vid att deras undervisning skall ge studenterna inblick i det framtida arbetslivet? Ger utbildningen enligt deras mening en bred kunskap? Får studenterna en bra träning i att förklara naturvetenskap för gemene man? Hur behandlas frågor som genus, sexuell läggning, etnicitet och handikapp i utbildningen av naturvetare? Får lärarna uppskattning för sitt arbete? Har de rimliga möjligheter att tillgodose studenternas önskemål om stöd och hjälp med studierna.

Universitetet förväntar sig att alla studenter och lärare deltar i dessa student- och lärarbarometrar, för att få underlag för insatser att utveckla kvaliteten i den naturvetenskapliga utbildningen.

Ytterligare information:
Utvärderingsenheten: Karl-Axel Nilsson, utvärderingschef. tel.: 070-5927039
Naturvetarkåren: Cecilia Kroon, kårordförande. tel.: 046-222 03 1


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-06