Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-11
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Nytt biomedicinskt forskningscentrum

Ett nytt tvärvetenskapligt resurscentrum har bildats vid Lunds Universitet för samordning av experimentella spetsteknologier och analytiska metoder i utforskningen av hur cellernas arvsmassa och proteiner interagerar. Det heter SCIBLU (Swegene Centre for Integrative Biology at Lund University) SCIBLU ingår alltså i forskningskonsortiet Swegene i vilket Lunds universitet, Göteborgs universitet och Chalmers är partners.

-Det faller sig naturligt att samordna verksamheten vid de tre resurscentra som redan finns här i Lund under namnet SCIBLU. De kommer att flytta in i en tillbyggnad av BMC, Biomedicinskt Centrum, som står färdig om något år. En sådan samlokalisering i nära anslutning till den biomedicinska forskningen kommer att förstärka och stimulera Swegenes forskningsarbete, säger professor Sture Forsén, vetenskaplig rådgivare och styrelseledamot i konsortiet.

De avdelningar som deltar i centrumet är Onkologi vid Medicinska fakulteten, Elektrisk Mätteknik (proteinteknologi) och Immnunteknolologi vid Lunds Tekniska högskola LTH samt Komplexa system (Beräkningsbiologi) vid Naturvetenskapliga fakulteten. Organisatoriskt kommer centrumet att höra till LTH. Bland de teknologier man skall arbeta med återfinns masspektrometri för studier och karakterisering av stora biomolekyler, ämnesomsättningsprodukter och signalsubstanser samt bioinformatik för att tolka komplicerade biologiska data och systembiologiska metoder för att förstå hur cellen fungerar i sin helhet. Man kommer också att fördjupa arbetet med s k mikromatriser. Det är en analysteknik där man använder ett chip preparerat med olika antikroppar eller DNA-bitar i nanoskala. Gener och proteiner som är aktiva i en lösning kan Ófiskas uppÓ och identifieras med hjälp av chippet. Detta innebär att man kan få en totalbild av hur DNA och proteiner i en cell samverkar t ex vid en viss sjukdom I förlängningen hoppas man också kunna utveckla ett chip som kan fånga upp och identifiera alla slags cellproteiner - en dröm som man delar med många forskare.

Det kan tilläggas att SCIBLU inte bara är ett resurscentrum för Swegene-forskarna. Andra forskare inom landet och även näringslivet kan nyttja resurscentrumet under förutsättning att deras projekt bedöms vara av tillräckligt hög kvalitet.

För mera information kontakta professor Sture Forsén tel 046-222 40 56.www.swegene.org/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-11