Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-12
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Lunds universitet
utbildar språkteknologer

Lunds universitet startar i höst en tvåårig påbyggnadsutbildning i språkteknologi.
- Det finns goda förutsättningar just i Öresundsregionen. Här finns många små företag som arbetar med olika språkteknologiska tillämpningar, säger språkvetaren Åsa Wengelin, en av dem som planerat den nya utbildningen.

Språkbaserade system blir allt vanligare t.ex. vid biljettförsäljning, översättning m.m. och det finns en efterfrågan både nationellt och internationellt på språkteknologer. Näringslivet saknar personer med kunskap både i teknik och humaniora, och även forskningen behöver personer som kan utveckla datorbaserade språkverktyg. Inom IT-branschen kan språkteknologer fungera som gränssnittet mellan tekniker och användare.
Lund är i dag det enda svenska universitet med livaktig språkforskning som saknar utbildning i språkteknologi.
- Med den nya utbildningen fyller vi ett hål eftersom vi har ett annorlunda upplägg. De flesta andra universitet erbjuder 4-åriga utbildningar för elever direkt från gymnasiet. Vår målgrupp är istället studenter som redan valt inriktning och hunnit läsa t.ex. språkvetenskap, lingvistik, datavetenskap eller informatik under ett par år, men upptäckt att de gärna arbetar med detta gränsöverskridande område, dvs. både humaniora och teknik, säger Åsa Wengelin.
Utbildningen i Lund är en påbyggnad på 80 poäng; språkteknologi kan vara huvudämne i kandidat- eller magisterexamen.
En viktig kvalitet är att studenter från olika ämnen blandas:
- De möts, byter erfarenheter och samarbetar med varandra. Eftersom de kommer att stå med ett ben i varje värld i yrkeslivet vill vi att de redan under utbildningen får träning i kommunikation.
Ett jämnt antal studenter ska rekryteras från respektive ämnesbakgrund. Tjugo antas första terminen och därefter lika många varje höst. Att man startar utbildningen just i år hänger också samman med det nya Språk- och Litteraturcentrum som byggs vid Lunds universitet och som ska samla språkinstitutionerna.

Mer info: Åsa Wengelin tel 046-222 84 47 eller 0706-21 73 83.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-12